SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Europejskie standardy państwa prawa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Europejskie standardy państwa prawa
Kod przedmiotu 10.9-WX-AdP-ESPP-W-14_pNadGenO2PBN
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Anna Feja-Paszkiewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest pogłębione przedstawienie zasady demokratycznego państwa prawnego i zaprezentowanie współczesnych, europejskich standardów funkcjonowania państwa prawa.

Wymagania wstępne

Wymagana jest znajomość prawa konstytucyjnego, ze szczególnym wskazaniem na konstytucyjny system organów państwowych.

Zakres tematyczny

1.       Geneza i ewolucja koncepcji państwa prawnego.

2.       Państwo prawa w ujęciu formalnym i materialnym.

3.       Państwo prawa a państwo demokratyczne.

4.       Państwo prawa a państwo socjalne.

5.       Zasada demokratycznego państwa prawnego w polskim porządku prawnym. Elementy składowe.

6.       Porządek konstytucyjny państw europejskich a zasada państwa prawnego.

7.       Rola Rady Europy i rola Unii Europejskiej w upowszechnianiu standardów zasady demokratycznego państwa prawnego.

8.       Elementy składowe zasady demokratycznego państwa prawnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego.

9.       Elementy składowe zasady demokratycznego państwa prawnego w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

10.    Elementy składowe zasady demokratycznego państwa prawnego w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

11.    System gwarancji istnienia państwa prawa.

12.    Przyszłość państwa prawa – regres czy rozkwit?

Metody kształcenia

Wykład z prezentacją multimedialną, prezentacja i analiza wybranego orzecznictwa z dyskusją

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie pisemne z pytaniami otwartymi. Praca pisemna (esej) przygotowana w ramach pracy własnej studenta.

Literatura podstawowa

  1. Zasada demokratycznego państwa prawnego w Konstytucji RP, pod redakcją S. Wronkowskiej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006.
  2. H. Izdebski, Fundamenty współczesnych państw, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca

  1. B. Banaszak, Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, Warszawa 2007.
  2. R. Balicki, Ustroje państw współczesnych, Wrocław 2003.
  3. Zasady podstawowe polskiej konstytucji, (red.) W. Sokolewicz, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1998.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Maciej Kłodawski (ostatnia modyfikacja: 27-03-2018 06:09)