SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Historia doktryn politycznych i prawnych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Historia doktryn politycznych i prawnych
Kod przedmiotu 14.1-WX-AdP-HDPIP-W-14_pNadGenEP6X7
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Bohdan Halczak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z założeniami głównych doktryn polityczno-prawnych, doskonalenie umiejętności samodzielnej pracy z opracowaniem naukowym oraz tekstem źródłowym, rozwijanie nawyku samokształcenia, uświadomienie słuchaczom, że znajomość doktryn polityczno-prawnych jest istotnym elementem procesu ich edukacji.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Społeczne uwarunkowania procesu kształtowania się doktryn politycznych i prawnych; etapy rozwoju; liberalizm; konserwatyzm; socjalizm; nacjonalizm; katolicka nauka społeczna; wpływ doktryn na funkcjonowanie życia społecznego.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, wykład problemowy, wykład konwersatowyjny, analiza tekstów źródłowych.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zdanie kolokwium. Zagadnienia zostaną wcześniej przekazane studentom. W trakcie kolokwium student otrzyma cztery zagadnienia wybrane losowo. Odpowiedź pozytywna na dwa pytania kwalifikuje do oceny dostatecznej. Trzy pytania to ocena dobra, a cztery ocena bardzo dobra. Zdanie egzaminu w pierwszym terminie ma charakter pisemny a w drugim ustny.

Literatura podstawowa

1. A. Heywood, Ideologie polityczne, Wprowadzenie (wydanie dowolne).

Literatura uzupełniająca

1. D. Boucher, P. Kelly (red.), Mysliciele polityczni. Od Sokratesa do współczesności (wydanie dowolne).

2. C. Calhoun, Nacjonalizm, Warszawa 2007.

3. E. Gellner, Narody i nacjonalizm, Warszawa 1991.

4. W. Kwaśnicki, Historia mysli liberalnej, Warszawa 2000.

5. I. Stelzer (red.), Neokonserwatyzm, Warszawa 2007.

6. Z. Rau, Liberalizm - zarys myśli politycznej XIX i XX w., Warszawa 2000.

7. R. Skarzyński, Konserwatyzm: zarys dziejów filozofii politycznej, Warszawa 1998.

8. C. Strzeszewski, Katolicka nauka społeczna, Lublin 1994.

9. A. Sylwestrzak, Historia doktryn politycznych i prawnych. (wydanie dowolne).

10. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii. (wydanie dowolne).

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Maciej Kłodawski (ostatnia modyfikacja: 27-03-2018 06:09)