SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język angielski II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język angielski II
Kod przedmiotu 09.0-WX-AdP-JA02-Ć-S14_pNadGenRFE8L
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Krzysztof Wieliczko
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Opanowanie języka obcego na poziomie B1 według skali Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego oraz w zakresie niezbędnym dla potrzeb studiowania oraz wykonywania pracy zawodowej.

 

Słuchanie i mówienie: student potrafi odebrać i przekazać większość informacji pojawiających się w trakcie normalnego dnia pracy, może brać udział w typowych spotkaniach i zebraniach dotyczących znanych mu tematów, wyrażać własną opinię popartą argumentacją.

Czytanie: rozumie standardowe formy korespondencji, takie jak zamówienia, zażalenia, prośby i ustalenia, rozumie zasadniczą treść sprawozdań i raportów, rozumie instrukcje, procedury, polecenia w zakresie swoich kompetencji zawodowych, potrafi korzystać z tekstów specjalistycznych z wykorzystaniem słownika.

Pisanie: potrafi prowadzić standardową korespondencję, potrafi napisać prosty raport, wymagający korekty językowej, potrafi sporządzić proste instrukcje, zarządzenia bądź sformułować procedury.

Wymagania wstępne

Znajomość języka obcego na poziomie A2+ według skali Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego.

Zakres tematyczny

1/ ochrona własności intelektualne, prawa autorskie, patenty, znaki handlowe; 2/ przykłady spraw dotyczących naruszenia własności intelektualnej; 3/ umowy o prawach do własności intelektualne; 4/ prawa do własności intelektualnej w Internecie; 5/ negocjowanie umowy i zmian w umowie; 6/ przejęcia i połączenia przedsiębiorstw: planowanie przejęcia, stosowane procedury; umowa spółki, fingowanie przejęcia, list intencyjny 7/ dokumenty i terminologia związane z przejęciem lub połączeniem, opisywanie struktury przedsiębiorstwa; 8/ język związany z negocjacjami i udziałem w spotkaniach; 9/Zarządzanie ryzykiem, upadłość, przyczyny i konsekwencje upadłości; 10/ procedury upadłościowe, prawa wierzycieli, upadłość konsumencka

Metody kształcenia

Metodyka komunikacyjna nauczania języka obcego, korzystanie z literatury przedmiotu oraz źródeł internetowych, tłumaczenie. 

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Testy obejmujące sprawności mówienia, z włączeniem prezentacji, czytania, pisania oraz testy leksykalne, bieżąca kontrola na zajęciach; uzyskanie co najmniej 60% w wynikach testów oraz w ramach bieżącej kontroli  

Literatura podstawowa

Frost A., English for Legal Professionals, OUP, 2009

Literatura uzupełniająca

Krois-Lindner A., International Legal English, CUP, 2011

Justyńska J, Justyński j., The main institutions of the English Legal system, TNOiK, 1998

Konieczna-Purchała A., Practical English for Lawyers, C.H. Beck, 2011

materiały internetowe

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Maciej Kłodawski (ostatnia modyfikacja: 27-03-2018 06:09)