SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Prawa człowieka i system ich ochrony - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Prawa człowieka i system ich ochrony
Kod przedmiotu 10.9-WX-AdP-PZISIO-W-14_pNadGenOKUAQ
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ
  • dr Justyna Węgrzyn
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z prawami i wolnościami człowieka, możliwością ich ograniczeń, a także z systemami ochrony wolności i praw człowieka zarówno w aspekcie krajowym, jak i międzynarodowym.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

1. Zagadnienia wprowadzające

 2. Krajowy system ochrony praw człowieka

3. Uniwersalny system ochrony praw człowieka

4. Ochrona praw człowieka w systemie Rady Europy

5. Ochrona praw człowieka w systemie Unii Europejskiej

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny

Dyskusja 

Praca w grupach 

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – aktywny udział w wykładzie, test.

Ćwiczenia – sprawdzian pisemny. Na ocenę końcową z ćwiczeń składa się wynik z kolokwium i aktywność na zajęciach (m.in. praca w grupach, referat). Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną oceny z ćwiczeń i wykładu

Literatura podstawowa

B. Banaszak, A. Bisztyga, K. Complak, M. Jabłoński, R. Wieruszewski, K. Wójtowicz, System ochrony praw człowieka, Zakamycze 2007

M. Jabłoński, S. Jarosz-Żukowska, Prawa człowieka i systemy ich ochrony. Zarys wykładu, Wrocław 2012

Literatura uzupełniająca

J. Hołda, Z. Hołda, D. Ostrowska, J.A. Rybczyńska, Prawa człowieka. Zarys wykładu, Warszawa 2014;

B. Gronowska, T. Jasudowicz, M. Balcerzak, M. Lubiszewski, R. Mizerski, Prawa człowieka i ich ochrona, Toruń 2010

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Maciej Kłodawski (ostatnia modyfikacja: 27-03-2018 06:09)