SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Statystyka z demografią - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Statystyka z demografią
Kod przedmiotu 11.2-WX-AdP-SZD-Ć-14_pNadGenJFPFP
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Magdalena Wojciech
 • dr hab. Stefan Zontek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z zasadami planowania i prowadzenia badań statystycznych. Przedstawienie różnych tabelarycznych oraz graficznych metod  prezentacji cech jakościowych i ilościowych. Umiejętność analizowania wyników badań statystycznych i demograficznych za pomocą odpowiednich miar. Po zakończeniu nauki w ramach zajęć student powinien wykazać się umiejętnością identyfikacji związków przyczynowo-skutkowych zachodzących pomiędzy zjawiskami demograficznymi a procesami gospodarczymi. Zakłada się także rozwinięcie zdolności percepcji, a także umiejętności wykorzystania i selekcji informacji. Student powinien umieć znaleźć informacje statystyczne i demograficzne ze źródeł wtórnych. W zakresie kompetencji personalnych i społecznych zakłada się, iż student rozwinie kompetencje polegające na komunikowaniu się z otoczeniem, doskonalić wiedzę, i brać odpowiedzialność za powierzone zadania.

Wymagania wstępne

Matematyka na poziomie szkoły średniej.

Zakres tematyczny

Ćwiczenia:

 1. Statystyka i demografia jako dyscypliny naukowe – związki, zastosowania,
 2. Klasyfikacja danych statystycznych i demograficznych, ich grupowanie i prezentacja w formie szeregów statystycznych. Tabela, szeregi szczegółowe, szereg rozdzielczy punktowy i przedziałowy.
 3. Prezentacja graficzna wyników badania statystycznego: wykres przebiegu, wykres słupkowy, histogram, wykres pudełkowy.
 4. Miary położenia: średnia arytmetyczna, kwartyle, dominanta.
 5. Miary zróżnicowania: wariancja, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności, rozstęp międzykwartylowy.
 6. Współczynniki asymetrii i skupienia.
 7. Analiza współzależności zjawisk: miary współzależności cech jakościowych, współczynnik korelacji liniowej, regresja liniowa.
 8. Metody analizy dynamiki zjawisk i procesów demograficznych. Modele trendu.
 9. Struktura ludności.
 10. Proces starzenia się ludności.
 11. Prognozy demograficzne.

Metody kształcenia

Wykład, analiza i prezentacja przykładowych danych pierwotnych oraz wtórnych. Przygotowanie, przez grupy 2-3 osobowe, opracowania problemu z zakresu demografii w postaci projektu.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Pozytywny wynik kolokwium (pytania otwarte) lub testu wyboru, albo pozytywna ocena z samodzielnie przygotowanego projektu.

Literatura podstawowa

 1. Augustyniak, H.Statystyka opisowa z elementami demografii, Ars boni et aequi, Poznań, 1999.
 2. Holzer J. Z., Demografia , PWE, Warszawa 2003.
 3. Zeliaś, Metody statystyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
 4. M. Sobczyk, Statystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 5. Kassyk-Rokicka H., Statystyka nie jest trudna. Mierniki statystyczne, PWE, Warszawa 1998.

 

Literatura uzupełniająca

 1. Łapkowska-Baster B., Miary struktury zbiorowości w statystyce opisowej, Wyd. UJ, Kraków 2007.
 2. Panek T., Statystyka społeczna, PWE, Warszawa, 2007.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Magdalena Wojciech (ostatnia modyfikacja: 29-03-2018 11:37)