SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Finanse publiczne i prawo finansowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Finanse publiczne i prawo finansowe
Kod przedmiotu 10.9-WX-AdP-FPIPF-W-14_pNadGenF1RNI
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Rafał Bucholski
 • dr Norbert Banaszak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poznanie doktryny prawa, obowiązujących w Polsce rozwiązań prawnych oraz orzecznictwa wspólnotowego i polskiego

Wymagania wstępne

Zaliczony egzamin z podstaw prawoznawstwa

Zakres tematyczny

 1. Zagadnienia ogólne , a w szczególności: pojecie i funkcje finansów publicznych, źródła prawa finansowego, charakterystyka prawa finansowego, finanse publiczne w Konstytucji.
 2. Prawo budżetowe, a w szczególności: geneza i pojęcie budżetu, zasady budżetowe, równowaga budżetowa, procedura opracowywania i uchwalania budżetu, wykonywanie budżetu, finanse jednostki samorządu terytorialnego, odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 3. Prawo podatkowe, a w szczególności: podatek jako instytucja prawna, konstrukcja podatku, obowiązek podatkowy, zobowiązanie podatkowe, polski system podatkowy.
 4. Prawo celne, a w szczególności źródła prawa celnego, podstawowe pojęcia prawa celnego
 5. Publiczne prawo bankowe, a w szczególności: NBP – jego organy i funkcje, banki komercyjne – tworzenie, szczególne uprawnienia i obowiązki, Komisja Nadzoru Finansowego, Bankowy Fundusz Gwarancyjny
 6. Prawo dewizowe, a w szczególności pojecie wartości dewizowych i obrotu dewizowego, zezwolenia dewizowe.

Ćwiczenia:

 1. Gospodarka finansowa gmin (Charakterystyka ogólna, Procedura budżetowa, Źródła dochodów gmin, Wpłaty gmin na zwiększenie subwencji)
 2. Gospodarka finansowa powiatów (Charakterystyka ogólna, dochody powiatów, procedura budżetowa)
 3. Gospodarka finansowa województw (zagadnienia ogólne, Dochody województwa, Procedura budżetowa)
 4. Kontrola i nadzór nad działalnością finansową samorządu terytorialnego. Dyscyplin finansów publicznych Zagadnienia ogólne (naruszenie dyscypliny finansów
 5. publicznych, zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych) Postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Metody kształcenia

Wykład z prezentacją multimedialną, praca w grupach

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Kolokwium pytania otwarte

Praca pisemna wykonywana w ramach pracy własnej studenta

Forma i warunki zaliczenia: Podstawową metodą oceny pracy studenta jest zaliczenie pisemne. Dodatkowo – pozytywna ocena z pracy pisemnej. Zgodnie z regulaminem studiów dopuszcza się także składanie zaliczenia ustnego . Student ma do wyboru dwa terminy zaliczenia pisemnego. Zaliczenie ustne – po uzyskaniu stosownej zgody – jest przeprowadzany w terminie wskazanym przez egzaminatora.

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną oceny z ćwiczeń
i wykładu/egzaminu.

Literatura podstawowa

 1. B. Brzeziński, W. Matuszewski, W. Morawski, A. Olesińska – Prawo finansów publicznych, Toruń 2008,
 2. A. Bigalski, K. Lasiński-Sulecki, W. Matuszewski, W. Morawski, A. Olesińska, E. Prejs, J. Wantoch-Rekowski, Prawo finansów publicznych i prawo podatkowe. Kazusy. Toruń 2007.

Literatura uzupełniająca

 1. Finanse publiczne i prawo finansowe, pod red. C. Kosikowskiego i E. Ruśkowskiego, Warszawa 2006
 2. Chojna-Duch E., Litwińczuk H., Prawo finansowe, Warszawa 2009

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Maciej Kłodawski (ostatnia modyfikacja: 27-03-2018 06:09)