SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język niemiecki III - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język niemiecki III
Kod przedmiotu 09.0-WX-AdP-JN03-Ć-S14_pNadGen063PH
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Dawid Maciarz
  • mgr Alicja Camona-Tyliszczak
  • dr Paweł Truszkiewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Opanowanie języka obcego na poziomie B1+ według skali Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego oraz w zakresie niezbędnym dla potrzeb studiowania oraz wykonywania pracy zawodowej.

 

Słuchanie i mówienie: potrafi udzielać szczegółowych informacji i określać konkretne potrzeby w środowisku pracy, potrafi skutecznie zaprezentować własny punkt widzenia, np. w odniesieniu do produktu, w przypadku zwracanie się z prośbą o coś, skutecznie radzi sobie z nieoczekiwanymi reakcjami i trudnościami; rozumie przekaz informacji medialnej publikowanej w radio i telewizji

Czytanie: rozumie korespondencję w języku standardowym i specjalistycznym, potrafi zrozumieć większość raportów związanych z pracą zawodową, rozumie cel instrukcji i procedur, potrafi dokonywać ich oceny i proponować zmiany; potrafi czytać z wykorzystaniem słownika teksty profesjonalne publikowane w prasie i w Internecie oraz teksty specjalistyczne

Pisanie: potrafi sporządzać notatki dal celów osobistych jak i dla innych pracowników, potrafi prowadzić korespondencję, przy czym większość popełnianych błędów nie zakłóca znaczenia tekstu, potrafi sporządzić raport.

Wymagania wstępne

Znajomość języka obcego na poziomie B1 według skali Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego.

Zakres tematyczny

1/ giełda: sposoby pozyskiwania kapitału: kredyt, kapitał joint venture, akcje, inwestowanie na giełdzie; 2/ rynek pracy, agencja pracy, interpretacja ogłoszeń o pracę; 3/ udział w zebraniu pracowników przedsiębiorstwa, praca zespołowa, plan zebrania, redagowanie protokołu z jego przebiegu; 4/ atmosfera w miejscu pracy, kompetencje społeczne: pracy w grupie, komunikowania się, krytykowania i radzenia sobie z krytyką i konfliktami; 5/ mobbing w miejscu pracy, konflikty  z kolegą/współpracownikiem i  przełożonym; 6/ rejestracja działalności, wybór formy działalności, podstawowe porady prawne, dokumenty, umowy, zakres odpowiedzialności, 7/ biznesplan, przegląd rynku i ocena konkurencji, słabe i mocne strony projektu, analiza SWOT; 8/ mechanizmy rynkowe.

Metody kształcenia

Metodyka komunikacyjna nauczania języka obcego, korzystanie z literatury przedmiotu oraz źródeł internetowych, tłumaczenie. 

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Testy obejmujące sprawności mówienia, z włączeniem prezentacji, czytania, pisania oraz testy leksykalne, bieżąca kontrola na zajęciach; uzyskanie co najmniej 60% w wynikach testów oraz w ramach bieżącej kontroli  

Literatura podstawowa

Ute Koithan, Helen Schmitz, Tanja Sieber, Ralf Sonntag, Ralf-Peter Lösche, Ulrike Moritz, Aspekte neu B2, Klett-Langenscheidt, 2014

Literatura uzupełniająca

Heuer W., Schober E., Baum W., Hass U., Pepe R., Aktuelle Lesetexte aus Wirtschaft und Beruf, Hueber Verlag, 2014

Jotzo S., Loibl B., Bosch G., Müller A., Baum W., Haas U., Schritte international im Beruf, Kommunikation am Arbeitsplatz, Hueber Verlag, 2014

Burda U., Dickel A., Olpińska M., Steuersystem, C.H.Beck, 2009

Burda U., Dickel A., Olpińska M., Arbeitsrecht, C.H.Beck, 2010

materiały internetowe

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Paweł Truszkiewicz (ostatnia modyfikacja: 29-03-2018 09:39)