SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podmioty systemu ochrony prawnej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podmioty systemu ochrony prawnej
Kod przedmiotu 10.9-WX-AdP-PSOP-W-14_pNadGen2MXP6
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest uzyskanie wiedzy z zakresu organizacji i funkcjonowania krajowych i pozakrajowych organów ochrony prawa i korporacji, ze szczególnym uwzględnieniem roli poszczególnych organów ustrojowych i instytucji ochrony prawa w organizacji państwa i współczesnego społeczeństwa. Ponadto wykład zmierza do przyswojenia przez studentów wymaganej terminologii prawno-konstytucyjnej. W efekcie student nabywa umiejętność definiowania i rozumienia pojęć z zakresu przedmiotu oraz korzystania z aktów prawnych.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza o państwie oraz z zakresu prawa konstytucyjnego.

Zakres tematyczny

Zagadnienia wprowadzające Konstytucyjne organy i środki ochrony prawa Pozakonstytucyjne organy i środki ochrony prawa Pozakrajowe organy ochrony prawa działające w ramach Rady Europy i Unii Europejskiej Pozakrajowe środki ochrony prawa Korporacje ochrony prawa.

Metody kształcenia

Wykład dydaktyczny przy użyciu metod nauczania teoretycznego, praktycznego, aktywizującego oraz sprzętu multimedialnego.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Sprawdzian pisemny

Literatura podstawowa

1. Bodio J., Borkowski G., Demendecki T., Ustrój organów ochrony prawnej. Część szczegółowa, wyd. 4, Lex Wolters Kluwer Business, Warszawa 2013.

Literatura uzupełniająca

1. Serafin S., Szmulik B., Organy ochrony prawnej RP, Warszawa 2007

2. M. Kruk (red.), System organów ochrony prawnej, Warszawa 2006

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Maciej Kłodawski (ostatnia modyfikacja: 27-03-2018 06:09)