SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Porównawcze prawo konstytucyjne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Porównawcze prawo konstytucyjne
Kod przedmiotu 10.5-WX-AdP-POK-W-14_pNadGenCHLEX
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Nina Leśniak-Niedbalec
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Analiza systemów konstytucyjnych współczesnych państw poprzez wykorzystanie metod właściwych dla prawa porównawczego. Ukazanie podobieństw i różnic systemów prawnych i podstawowych instytucji ustrojowych w różnych modelach ustrojowych.

Wymagania wstępne

Znajomość prawa konstytucyjnego.

Zakres tematyczny

 1. Komparatystyka konstytucyjna (terminologia, znaczenie).
 2. Państwo i zasada państwa prawnego.
 3. Konstytucja i konstytucjonalizm.
 4. Źródła prawa (ustawa i dekret, rozporządzenie). Rola prawa zwyczajowego.
 5. Status jednostki w państwie.
 6. Środki ochrony praw i wolności.
 7. Podstawowe obowiązki jednostki.
 8. Zasada demokracji (ujęcie konstytucyjne, zasada suwerenności, zasada podziału władz, demokratyczne sposoby podejmowania decyzji, demokracja bezpośrednia)
 9. Wybory i systemy wyborcze (pojęcie i znacznie wyborów, zasady prawa wyborczego, systemy wyborcze, instrumentalizacja prawa wyborczego).
 10. Systemy rządów (pojęcie systemu rządów, rodzaje systemów, analiza rozwiązań modelowych)
 11. Legislatywa (pojęcie legislatywy, struktura, funkcje i organizacja parlamentów, mandat przedstawicielski, immunitet).
 12. Władza wykonawcza (pojęcie i modele władzy wykonawczej).
 13. Władza sądownicza (pozycja ustrojowa, zasady organizacji i funkcjonowania, rodzaje sądów, tryb powoływania sędziów).
 14. Prawo konstytucyjne a prawo Unii Europejskiej.

Metody kształcenia

wykład z prezentacją multimedialną, analiza tekstów z dyskusją, analiza orzecznictwa sądów konstytucyjnych

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie pisemne z pytaniami otwartymi. Praca pisemna (esej) przygotowana w ramach pracy własnej studenta.

Literatura podstawowa

 1. B. Banaszak, Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, Warszawa 2012.
 2. R. Ludwikowski, Prawo konstytucyjne porównawcze, Toruń 2000.

Literatura uzupełniająca

 1. R. Balicki, Ustroje państw współczesnych, Wrocław 2003.
 2. A. Antoszewski, R. Herbut, Systemy polityczne współczesnego świata, Gdańsk 2001.
 3. E. Zwierzchowski, Wprowadzenie do nauki prawa konstytucyjnego państw demokratycznych, Katowice 1992.
 4. A. Pułło, Ustroje państw współczesnych, Warszawa 2007.
 5. L. Garlicki, Ustrój polityczny Republiki Federalnej Niemiec, Warszawa 1985.
 6. E. Gdulewicz, Parlament Republiki Francuskiej, Warszawa 1993.
 7. W. Sokolewicz (red.), Instytucje polityczno-prawne Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wrocław 1977.
 8. M. Domagała (red.), Konstytucyjne systemy rządów, Warszawa 1997.
 9. A. Ławniczak, Ustroje polityczne państw latynoamerykańskich, Wrocław 2008.
 10. L. Janicki (red.), Ustrój państwowy Republiki Federalnej Niemiec, Poznań 1986.
 11. A. Zięba, Parlament Wielkiej Brytanii, Warszawa 1994.
 12. S. Grabowska, K. Składowski (red.), Prawo wyborcze do parlamentów w wybranych państwach europejskich, Zakamycze 2006.
 13. S. Grabowska, R. Grabowski (red.), Prawo wyborcze na urząd prezydenta w państwach europejskich, Warszawa 2007.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Maciej Kłodawski (ostatnia modyfikacja: 27-03-2018 06:09)