SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Postępowanie administracyjne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Postępowanie administracyjne
Kod przedmiotu 10.6-WX-AdP-PA-Ć-14_pNadGenD2XR7
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Rafał Bucholski
 • dr Norbert Banaszak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin

Cel przedmiotu

Zajęcia pozwalają wyrobić sobie szczegółowy pogląd na temat funkcjonowania administracji publicznej w sferze władczej, zwracają uwagę na gwarancyjny charakter procedury administracyjnej w zakresie dotyczącym m.in. ochrony publicznych praw podmiotowych jednostek i zrzeszeń jednostek, uczą przeprowadzania czytelnej cezury pomiędzy sferą publicznoprawną (sferą imperium) i prywatnoprawną (sferą dominium), dają praktyczną wiedzę na temat kontrolowania, dyscyplinowania administracji (środki prawne, które można przeciwstawić bezczynności organu) na etapie postępowania jurysdykcyjnego.

Wymagania wstępne

Ogólna wiedza z zakresu prawa administracyjnego.

Zakres tematyczny

Forma zajęć – wykład

 1. zakres obowiązywania kodeksu postępowania administracyjnego
 2. zasady ogólne kpa
 3. podmioty i uczestnicy postępowania administracyjnego
 4. czynności procesowe trybu zwykłego postępowania administracyjnego
 5. orzekanie w sprawie indywidualnej w postępowaniu administracyjnym
 6. weryfikacja decyzji i postanowień w toku instancji,
 7. weryfikacja decyzji i postanowień w trybach nadzwyczajnych
 8. kontrola organu administracji publicznej wykonania przez stronę decyzji administracyjnej

Forma zajęć – ćwiczenia

Na ćwiczeniach prowadzona będzie praktyczna analiza aktów administracyjnych z odwołaniem się do poglądów doktryny i orzecznictwa sądów.

Metody kształcenia

Wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia w grupach.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Egzamin pisemny – pytania otwarte; kolokwium – pytania otwarte.

Ćwiczenia – na ocenę z ćwiczeń składają się wyniki osiągnięte na kolokwiach (80%) oraz aktywność na zajęciach (20%).

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną oceny z ćwiczeń i wykładu/egzaminu.

Literatura podstawowa

B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowo administracyjne, Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca

 1. R. Kędziora, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa 2011,
 2. W. Chróścielewski, J.P. Tarno, Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2011

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Maciej Kłodawski (ostatnia modyfikacja: 27-03-2018 06:09)