SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Prawo międzynarodowe publiczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Prawo międzynarodowe publiczne
Kod przedmiotu 10.2-WX-AdP-PMP-W-14_pNadGen1R738
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Izabela Gawłowicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie studentom podstawowych pojęć i cech prawa międzynarodowego publicznego oraz umożliwienie im nabycia umiejętności posługiwania się tymi pojęciami i analizowania współczesnych stosunków międzynarodowych w świetle norm prawa międzynarodowego publicznego; przedstawienie studentom relacji relacji między prawem międzynarodowym publicznym a prawem wewnętrznym, roli prawa międzynarodowego publicznego we współczesnym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia odpowiedzialności międzynarodowej.

Wymagania wstępne

Znajomość podstawowych pojęć z zakresu prawa oraz cech systemów prawnych. Wiedza z zakresu prawa konstytucyjnego oraz prawa zobowiązań. 

Zakres tematyczny

 1. Pojęcie, funkcje i cechy prawa międzynarodowego publicznego.
 2. Struktura i charakter norm prawa międzynarodowego publicznego.
 3. Prawo międzynarodowe publiczne a prawo wewnętrzne.
 4. Prawo międzynarodowe publiczne a prawo międzynarodowe prywatne.
 5. Źródła prawa międzynarodowego publicznego a źródła wyrokowania Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości.
 6. Umowy międzynarodowe.
 7. Zwyczaj międzynarodowy.
 8. Uchwały prawotwórcze organizacji międzynarodowych.
 9. Inne źródła prawa międzynarodowego publicznego.
 10. Podmiotowość prawnomiędzynarodowa.
 11. Państwa i inne niż państwa podmioty prawa międzynarodowego publicznego.
 12. Odpowiedzialność międzynarodowa - pojęcie, rodzaje.
 13. Odpowiedzialność międzynarodowa państwa i jednostek.
 14. Międzynarodowe prawo dyplomatyczne.
 15. Terytorium i ludność w prawie międzynarodowym. Spory międzynarodowe i sposoby ich załatwiania. 
 16. Ochrona praw jednostki w prawie międzynarodowym.

Metody kształcenia

Wykład multimedialny, praca z tekstem prawnym, dyskusja, rozwiązywanie kazusów, projekt.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie pisemne w formie pytań otwartych, sprawdzających wiedzę oraz umiejętność jej stosowania w praktyce (rozwiązania kazusu lub sporządzenia opinii prawnej na podany temat). Na ocenę z egzaminu składa się ocena z części teoretycznej (50%) i praktycznej (50%). Warunkiem zdania egzaminu są pozytywne oceny z obu części egzaminu.

Literatura podstawowa

1.       Czapliński, W., Wyrozumska, A., Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2012

2.       Daranowski P., Połatyńska J., Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór orzecznictwa, Warszawa 2011

3.       Shaw M.N., Prawo międzynarodowe, Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca

1. J. Symonides (red.), Organizacja Narodów Zjednoczonych, bilans i perspektywy, Warszawa 2006.

2. J. Menkes (red.), Wybór kazusów z prawa międzynarodowego. Zagadnienia ogólne, zeszyt 1, Warszawa 2008.

3. J. Sozański, Prawo traktatów – zarys współczesny, Warszawa – Poznań 2008 (cz. I).

4. B. Mielnik, Kształtowanie się pozapaństwowej podmiotowości w prawie międzynarodowym, Wrocław 2008 (r. 1 i 2).

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Maciej Kłodawski (ostatnia modyfikacja: 27-03-2018 06:09)