SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Publiczne prawo gospodarcze - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Publiczne prawo gospodarcze
Kod przedmiotu 10.5-WX-AdP-PPG-Ć-14_pNadGen9AXVX
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Rafał Bucholski
 • dr Norbert Banaszak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin

Cel przedmiotu

Cele przedmiotu: zaznajomienie studentów z zasadami i regułami publicznoprawnej ingerencji państwa w funkcjonowanie gospodarki, oraz leżącymi u jej podstaw mechanizmami ekonomicznymi, a także z problematyką prawną zarządu mieniem publicznym.

Wymagania wstępne

Podstawowa znajomość instytucji prawa cywilnego, konstrukcji zobowiązania cywilnoprawnego, kategorii podmiotów prawa cywilnego, konstrukcji zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnej, podstawowa wiedza dotycząca oświadczeń woli (treść, forma, skutki). Prawo administracyjne – niezbędne podstawowe wiadomości dotyczące pojęcia organu administracji publicznej, forma działania administracji publicznej.

Zakres tematyczny

Forma zajęć – wykład

 1. Istota i zakres publicznego prawa gospodarczego. Ustrój gospodarczy państwa. Podstawowe zasady organizacji i funkcjonowania gospodarki w świetle Konstytucji. Wpływ prawa europejskiego na treść publicznego prawa gospodarczego.
 2. Formy i metody działania organów administracji publicznej w sprawach gospodarczych. Partnerzy administracji gospodarczej. Zadania samorządu gospodarczego i zawodowego. Sytuacja prawna przedsiębiorstw publicznych. Komercjalizacja i prywatyzacja. Gospodarka komunalna.
 3. Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej oraz kontrola i nadzór państwa na rynkach finansowych.
 4. Ochrona konkurencji i konsumentów.
 5. Rola organów administracji publicznej w zakresie udzielania i nadzorowania pomocy publicznej.
 6. Rola organów administracji publicznej w zakresie ochrony rynku krajowego i rynku wspólnotowego.

Forma zajęć – ćwiczenia

Analiza tekstów przedmiotowych ustaw z dyskusją

Metody kształcenia

Wykład informacyjny, prezentacja multimedialna.

Na ćwiczeniach analiza tekstów z dyskusją, praca w grupach.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z ćwiczeń (kolokwium w formie pisemnej) i egzaminu (praca pisemna składająca się z testu lub pytań otwartych).

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną oceny z ćwiczeń i wykładu/egzaminu.

Literatura podstawowa

 1. M. Zdyb, Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze, tom I i II, Warszawa 2008
 2. C. Kosikowski, Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, wydanie IV, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca

 1. Popowska B. (red) Publiczne prawo gospodarcze po akcesji do Unii Europejskiej, Wyd. Poznańskie 2007.
 2. Wierzbowski M., Wyrzykowski M. [red.] Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Maciej Kłodawski (ostatnia modyfikacja: 27-03-2018 06:09)