SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Szczególne prawo administracyjne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Szczególne prawo administracyjne
Kod przedmiotu 10.9-WX-AdP-SPA-Ć-14_pNadGen7LBQE
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Rafał Bucholski
 • dr Norbert Banaszak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zajęcia obejmują zagadnienia dotyczące podstawowych instytucji części szczególnej prawa administracyjnego. Student powinien wynieść z zajęć wiedzę o  instytucjach mieszczących się w części szczególnej prawa administracyjnego np.  prawa pomocy społecznej, zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego itp.

Wymagania wstępne

Zaliczony  wstęp do prawoznawstwa oraz część ogólna  prawa administracyjnego

Zakres tematyczny

Prawo administracyjne – część szczególna (wybrane zagadnienia)

 • Zagadnienia wstępne.
  1. Wyodrębnienie części szczególnej prawa administracyjnego.
  2. Działy  części szczególnej prawa administracyjnego
 • Administracyjnoprawna reglamentacja niektórych wolności (swobód) jednostki.
  1. Prawo zrzeszania się- stowarzyszenia.
  2. Zgromadzenia
  3. Dostęp do informacji publicznej
  4. Ochrona danych osobowych.
 • Administracyjnoprawny status jednostki.
  1. Obywatelstwo polskie.
  2. Cudzoziemcy
  3. Dowody osobiste i paszporty.
 • Działanie administracji publicznej w stanach zagrożenia – policja administracyjna.
  1. Policja administracyjna.
  2. Stany nadzwyczajne.
  3. Administracyjnoprawne formy zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń.
  4. Reglamentacja publicznoprawna w sferze praw rzeczowych.
   1. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego , wojewódzkie plany
    1. zagospodarowania przestrzennego oraz ustalanie warunków zabudowy i
    2. zagospodarowania przestrzennego.
   2. Podstawowe instytucje prawa budowlanego.
    1. Wywłaszczanie nieruchomości oraz inne ograniczenia praw rzeczowych na gruncie ustawy o gospodarce nieruchomościami.
  5. Korzystanie z rzeczy powszechnego użytku.
   1. Reglamentacja korzystania z rzeczy powszechnego użytku.
    1. Korzystanie z dróg publicznych.
    2. Korzystanie z wód .
   2. Korzystanie z zakładów publicznych.
    1. Biblioteki
    2. Muzea
  6. Świadczenia osobiste i rzeczowe jako rodzaj ciężarów publicznych
   1. Świadczenia na rzecz obrony państwa.
   2. Świadczenia w przypadku klęsk żywiołowych.
  7. Pomoc społeczna jako forma administracji świadczącej.
   1. Podstawowe formy pomocy społecznej.
    1. Formy pomocy społecznej przewidziane w przepisach odrębnych.

Metody kształcenia

Zajęcia prowadzone metodą werbalną z wykorzystaniem technik multimedialnych. W trakcie wykładu  odwołuję się do praktyki administracyjnej (kazusy) oraz do orzecznictwa sądów administracyjnych.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie pisemne (dłuższa wypowiedź pisemna z rozwiązywaniem problemów) obejmuje wiedzę z zajęć oraz zalecanej literatury

Literatura podstawowa

Z. Leoński – Materialne prawo administracyjne,  wydanie  9, 2009 r

Literatura uzupełniająca

1.   J. Sługocki (red.), Prawo administracyjne materialne - wybrane zagadnienia, Bydgoszcz 2005.

2.   M. Stahl (red.), Materialne prawo administracyjne,  pojęcia,  instytucje, zasady w teorii i    orzecznictwie, Warszawa 2009.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Maciej Kłodawski (ostatnia modyfikacja: 27-03-2018 06:09)