SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Filozofia prawna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Filozofia prawna
Kod przedmiotu 08.1-WX-AdP-FP-W-14_pNadGenARD1F
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Piotr Mysiak
 • dr Norbert Banaszak
 • dr hab. Martyna Łaszewska-Hellriegel, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest uzyskanie podstaw teoretyczno-filozoficznych dla studiów w zakresie administracji oraz poznanie i zrozumienie siatki pojęciowej teorii i filozofii prawa, a ponadto pogłębienie refleksji nad zjawiskiem prawa.

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu szkoły średniej.

Zakres tematyczny

 1. Kierunki filozofii prawa w relacji z głównymi szkołami myślenia filozoficznego.
 2. Problematyka aksjologiczna, epistemologiczna i ontologiczna prawa i prawoznawstwa.
 3. Związek zjawisk prawnych z innymi zjawiskami kulturowymi i społecznymi.
 4. Aksjologiczne i ontologiczne problemy państwa i organizacji integracji kontynentalnej.
 5. Ogólna refleksja o prawie i jego roli w dziejach w państwie i w społeczeństwie.
 6. Znaczenie prawa dla obywatela i jednostki ludzkiej.
 7. Prawo w ujęciu ontologicznym, teoriopoznawczym, fenomenologiczno-egzystencjalnym, dziejowo-historycznym, argumantacyjno-dyskursywnym.
 8. Prawo jako zjawisko językowe.
 9. Prawo wobec wartości.

Metody kształcenia

 • Wykład konwencjonalny.
 • Wykład problemowy.
 • Wykład konwersatoryjny.
 • Analiza źródeł.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie pisemne, przygotowanie referatu.

Literatura podstawowa

1.      Oniszczuk J., Filozofia i teoria prawa, Warszawa 2012.

2.      Izdebski H., Elementy teorii i filozofii prawa, Warszawa 2011.

3.      Dyrda A., Ghazal N., Nowak R., Pogorzelski O., Samonek A., Teoria i filozofia prawa, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca

 

1.      O.Hoffe, Imannuel Kant, Warszawa 1995.

2.      G.Hegel, Zasady filozofii prawa, Warszawa 1969.

3.      E.Husserl, Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii, Warszawa 1975.

4.      H.-G.Gadamer, Prawda i metoda, Kraków 1993.

5.      J.Woleński, Z zagadnień analitycznej filozofii prawa, Kraków 1980.

6.      H.L.A. Hart, Pojęcie prawa, Warszawa 1999.

7.      J.Raz, Autorytet prawa, Warszawa 2000.

8.      R.Dworkin, Biorą prawa poważnie, Warszawa 1998.

9.      L.L.Fuller, Moralność prawa, Warszawa 1978.

10.    J.Finnis, Prawo naturalne i uprawnienia naturalne, Warszawa 2001.

11.    J.Stelmach, Współczesna filozofia interpretacji prawniczej, Kraków 1995.

12.    J.Wróblewski, Sądowe stosowanie prawa, Warszawa 1988.

13.    M.Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki, Warszawa 2002.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Maciej Kłodawski (ostatnia modyfikacja: 27-03-2018 06:09)