SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język niemiecki IV - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język niemiecki IV
Kod przedmiotu 09.0-WX-AdP-JN04-Ć-S14_pNadGenZCYCC
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Alicja Camona-Tyliszczak
  • mgr Dawid Maciarz
  • dr Paweł Truszkiewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Egzamin

Cel przedmiotu

Opanowanie języka obcego na poziomie B2 według skali Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego oraz w zakresie niezbędnym dla potrzeb studiowania oraz wykonywania pracy zawodowej.

 

Słuchanie i mówienie: potrafi udzielać szczegółowych informacji i określać konkretne potrzeby w środowisku pracy, potrafi skutecznie zaprezentować własny punkt widzenia, np. w odniesieniu do produktu, w przypadku zwracanie się z prośbą o coś, skutecznie radzi sobie z nieoczekiwanymi reakcjami i trudnościami; rozumie przekaz informacji medialnej publikowanej w radio i telewizji, potrafi przygotować oraz przeprowadzić prezentację multimedialną na temat związany z kierunkiem studiów.

Czytanie: rozumie korespondencję w języku standardowym i specjalistycznym, potrafi zrozumieć większość raportów związanych z pracą zawodową, rozumie cel instrukcji i procedur, potrafi dokonywać ich oceny i proponować zmiany; potrafi czytać z wykorzystaniem słownika teksty profesjonalne publikowane w prasie i w Internecie oraz teksty specjalistyczne, potrafi wykorzystać literaturę specjalistyczną dla celów studiowania oraz dla celów zawodowych.

Pisanie: potrafi sporządzać notatki dal celów osobistych jak i dla innych pracowników, potrafi prowadzić korespondencję, przy czym większość popełnianych błędów nie zakłóca znaczenia tekstu, potrafi sporządzić raport, potrafi napisać streszczenie pracy licencjackiej.

Wymagania wstępne

Znajomość języka obcego na poziomie B1+ według skali Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego.

Zakres tematyczny

1/ przygotowanie i wygłoszenie prezentacji formalnej w oparciu o oryginalne źródła w języku obcym na temat związany z obranym kierunkiem studiów, planowanie i organizacja prezentacji: prezentacja oferty, usługi, produktu. 2/ przygotowanie tekstu slajdów, język prezentacji; 3/ opisywanie i  przygotowanie informacji wizualnej: grafy, wykresy, ilustracje i ich interpretacja; 4/ zasady ochrony danych osobowych w pracy biurowej, programy komputerowe stosowane w branży administracyjnej; 5/ praktyka zawodowa, system szkolnictwa zawodowego w Polsce i Niemczech; 6/ zajęcia powtórzeniowe w ramach przygotowania się do egzaminu końcowego.

Metody kształcenia

Metodyka komunikacyjna nauczania języka obcego, korzystanie z literatury przedmiotu oraz źródeł internetowych, tłumaczenie. 

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Prezentacja multimedialna na temat związany z kierunkiem studiów (25%), test czytania (25%), test leksykalny (25%), test pisania (25%): razem: 100%.

Opanowanie języka obcego na poziomie B2 według skali Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego oraz w zakresie niezbędnym dla potrzeb studiowania oraz wykonywania pracy zawodowej potwierdzone uzyskaniem wyniku minimum 60% w trakcie egzaminu  

Literatura podstawowa

Ute Koithan, Helen Schmitz, Tanja Sieber, Ralf Sonntag, Ralf-Peter Lösche, Ulrike Moritz, Aspekte neu B2, Klett-Langenscheidt, 2014

Literatura uzupełniająca

Heuer W., Schober E., Baum W., Hass U., Pepe R., Aktuelle Lesetexte aus Wirtschaft und Beruf, Hueber Verlag, 2014

Jotzo S., Loibl B., Bosch G., Müller A., Baum W., Haas U., Schritte international im Beruf, Kommunikation am Arbeitsplatz, Hueber Verlag, 2014

Burda U., Dickel A., Olpińska M., Steuersystem, C.H.Beck, 2009

Burda U., Dickel A., Olpińska M., Arbeitsrecht, C.H.Beck, 2010

materiały internetowe

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Paweł Truszkiewicz (ostatnia modyfikacja: 29-03-2018 09:40)