SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Materialne prawo podatkowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Materialne prawo podatkowe
Kod przedmiotu 10.5-WX-AdP-MPP-W-S14_pNadGenIKO9Z
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Rafał Bucholski
  • dr hab. Andrzej Gorgol, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z problematyką materialnego prawa podatkowego i jego uwarunkowań z uwzględnieniem praktyki jego stosowania.

Wymagania wstępne

Zdany egzamin z przedmiotu „Prawo konstytucyjne”.

Zakres tematyczny

Wykład

1.     Zobowiązanie podatkowe

2.     Podatek od spadków i darowizn

3.     Podatek od czynności  cywilnoprawnych

4.     Podatek rolny

5.     Podatek leśny

6.     Podatek od nieruchomości

7.     Podatki dochodowe

8.     VAT

9.     Akcyza

Ćwiczenia

1.     Casusy dotyczące zobowiązań podatkowych

1.     Deklaracje podatkowe stosowane dla potrzeb obliczenia podatków samorządowych

2.     Ulgi i zwolnienia w podatku od spadków i darowizn

3.     Ulgi i zwolnienia w podatku rolnym

4.     Zeznanie roczne PIT

5.     Tryb zapłaty podatku VAT

6.     Funkcje akcyzy

 

Metody kształcenia

wykład klasyczny

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Egzamin w formie opisowej, ćwiczenia-kolokwium i rozwiązywanie kazusów.

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną oceny z ćwiczeń i wykładu/egzaminu.

Literatura podstawowa

Zarys finansów publicznych i prawa podatkowego, pod. red. W. Wójtowicz, wydanie 7, Warszawa 2014

Literatura uzupełniająca

Prawo podatkowe, pod. red. P. Smoleń, W. Wójtowicz, wydanie 2, Warszawa 2014

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Maciej Kłodawski (ostatnia modyfikacja: 27-03-2018 06:09)