SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy psychologii - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy psychologii
Kod przedmiotu 14.4-WX-AdP-PP-W-14_pNadGenEVTV7
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Marzanna Farnicka
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazywana wiedza pozwala poznać studentom zagadnienia psychologii człowieka w kształtującym się społeczeństwie informacyjnym zarówno w aspekcie pozytywnym jak i zagrożeń.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

 1. Psychologia społeczna jako nauka
 2. Mechanizmy wpływu społecznego i główne techniki manipulacji społecznej
 3. Stereotypy i uprzedzenia
 4. Spostrzeganie ludzi i ich zachowań
 5. Ocenianie innych
 6. Atrakcyjność interpersonalna
 7. Zachowania prospołeczne
 8. Teorie agresji - wyznaczniki i kontrola
 9. Grupy społeczne

Metody kształcenia

Wykład, dyskusja, praca z książką.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Praca pisemna na ocenę.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 32 20
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 43 55
Łącznie 75 75
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 2
Łącznie 3 3

Literatura podstawowa

 

 1. Aronson, E. Człowiek- Istota Społeczna. Warszawa, PWN 1995.
 2. Cialdini, R. B. Wywieranie Wpływu na Ludzi. Teoria i Praktyka, Gdańska 2001.
 3. Strelau J. (red.) Psychologia Pordęcznik Akademicki. Warszawa.
 4. Wojciszke, B. Psychologia Społeczna, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar 2011.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Maciej Kłodawski (ostatnia modyfikacja: 27-03-2018 06:09)