SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyka (120 godzin) - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyka (120 godzin)
Kod przedmiotu 10.6-WX-AdP-PRA-Pra-S14_pNadGenMWCCY
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Anna Chodorowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Praktyka 120 8 120 8 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Studenckie praktyki zawodowe pozwalają studentom już w trakcie studiów na zapoznanie się z organizacją i funkcjonowaniem przyszłego środowiska zawodowego, a także umożliwiają nabycie nowych umiejętności praktycznych oraz weryfikację stopnia opanowania posiadanej wiedzy.

Zapoznanie struktur i mechanizmów funkcjonowania jednostek administracji publicznej lub podmiotów gospodarczych oraz rozwijanie kompetencji zawodowych związanych z wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi. Ważnym celem praktyk jest zdobycie doświadczeń pomocnych przy pisaniu pracy dyplomowej, a później planowaniu własnej ścieżki dalszego rozwoju zawodowego.

Wymagania wstępne

Praktyka zawodowa jest przeznaczona dla studentów I stopnia na kierunku: administracja, do końca 4 semestru.

Zakres tematyczny

Zgodnie z programem praktyk dla kierunku administracja  w ich trakcie kładzie się nacisk na umożliwienie studentom zapoznania się z funkcjonowaniem instytucji w sferze:

a) organizacyjnej:

-podstawy prawne funkcjonowania instytucji i ich umocowania w systemie prawnym państwa (zakres uprawnień, regulaminy i statuty);

-struktury organizacyjne instytucji i relacji między poszczególnymi jej organami i komórkami (zakres kompetencji, przepływ odpowiedzialności);

-obieg dokumentacji i nakładanych na nią wymogów formalnych (wzory pism, archiwizacja danych, przepływ dokumentów i informacji);

- uczestnictwo w powierzonych czynnościach techniczno-organizacyjnych instytucji, w której odbywa się praktykę.

b) merytorycznej:

-przedmiot działalności instytucji oraz poznanie praktycznego zastosowanie przepisów stanowiących podstawę podejmowanych w instytucji czynności (charakter i rodzaj podejmowanych czynności, powiązania z innymi podmiotami fizycznymi, prawnymi, organami administracyjnymi);

-opracowywanie projektów pism, rozstrzygnięć, uczestnictwo w pracach organu;

-zapoznanie się z metodyką spraw podejmowanych przez instytucję, w której odbywa praktykę oraz specyfiką zadań wynikającą z uprawnień danej instytucji.

Metody kształcenia

Ustalane przez instytucję przyjmującą studenta na praktykę w porozumieniu z  Wydział Prawa i Administracji UZ:

- czynne uczestnictwo w praktyce;

- realizacja zadań powierzonych przez opiekuna praktyk ze strony zakładu/instytucji przyjmującej.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest przedstawienie kompletnego dokumentów praktyki, zawierającego:

- Dziennik praktyk;

- wypełnione i potwierdzone przez Opiekuna praktyk (osobę upoważnioną) Karty Tygodniowe;

- opinię Opiekuna praktyk -

Praktyka zostaje zaliczona przez Koordynatora praktyk na podstawie w/w dokumentów po przepracowaniu co najmniej 120 godzin.

Praktyka zawodowa jest przedmiotem obowiązkowym. Regulamin Studiów UZ, §16 pkt. 4 oraz Regulamin studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Prawa i Administracji UZ, § 14, pkt 1-4 określają warunki na jakich student może uzyskać zaliczenie praktyki bez obowiązku jej odbywania. Zgodnie z w/w przepisami koordynator praktyk zalicza praktykę na podstawie zaświadczenia o zwolnieniu z praktyki.

Praktyka zawodowa jest obowiązkowa i przeznaczona dla studentów I stopnia na kierunku: administracja I stopnia, do końca 4 semestru.

 

Literatura podstawowa

1. Regulamin studenckiej praktyki zawodowej na Wydziale Prawa i Administracji UZ

2. Program praktyk dla kierunku administracja

3. Według zaleceń zakładu/instytucji, w którym student odbywa praktykę.

Literatura uzupełniająca

Według zaleceń zakładu/instytucji, w którym student odbywa praktykę.

Uwagi

Wzory dokumentów do pobrania są dostępne na stronie Wydziału Prawa i Administracji UZ:

http://www.wpa.uz.zgora.pl/index.php?option=com_djtabs&view=tabs =1&Itemid=145⟪=pl

 


Zmodyfikowane przez dr Maciej Kłodawski (ostatnia modyfikacja: 04-04-2018 08:15)