SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Prawo handlowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Prawo handlowe
Kod przedmiotu 10.9-WX-AdP-PH-W-14_pNadGenYTL5V
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Piotr Mysiak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien rozumieć podstawowe pojęcia prawa handlowego oraz zasady funkcjonowania obrotu cywilnoprawnego i gospodarczego. Po zakończeniu nauki student będzie, m.in. wiedział, jakie czynności – z punktu widzenia wymogów prawa - należy wykonać, aby założyć własną firmę, a także jakie prawa przysługują mu w codziennym życiu jako konsumentowi.

Wymagania wstępne

Znajomość podstaw prawa cywilnego.

 

Zakres tematyczny

Wykład

I.                     Prawo handlowe i jego miejsce w systemie obowiązującego prawa. Źródła prawa handlowego. Zasady prawahandlowego (ogólne i szczególne).

II.                   Zasady podejmowania działalności gospodarczej. Pojecie i rodzaje przedsiębiorców. Prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty zagraniczne. Oddział i przedstawicielstwa podmiotów zagranicznych. Ewidencja działalności gospodarczej. KRS.

III.                  Firma (pojecie, budowa, zasady prawa firmowego, prawo do firmy). Prokura (pojecie, rodzaje, zakres umocowania prokurenta, ustanowienie prokury, odwołanie i wygaśnięcie).

IV.                Prawo spółek (ogólna charakterystyka spółek, klasyfikacja spółek, charakterystyka poszczególnych typów spółek: 1. Spółka cywilna; 2. Spółka jawna; 3. Spółka partnerska; 4. Spółka komandytowa; 5. Spółka komandytowo-akcyjna; 6. Spółka z o.o.; 7. Spółka akcyjna.

V.                  Prawo papierów wartościowych.

VI.                Prawo umów gospodarczych.

Ćwiczenia:

Pojęcie przedsiębiorcy w przepisach KC; Pojęcie przedsiębiorcy oraz pojęcie działalności gospodarczej w USDG, Konstrukcja rejestru przedsiębiorców oraz innych podmiotów w KRS, Wprowadzenie do prawa spółek; Spółka Jawna, Spółka Partnerska, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Akcyjna, Spółka Komandytowo – Akcyjna. Podział, łączenie i przekształcanie spółek według KSH.  Czek, Obligacje Listy zastawne.

Metody kształcenia

Wykład połączony z dyskusją wywołaną pytaniami słuchaczy.

Ćwiczenia: · zadania grupowe takie jak tworzenie aktów założycielskich (umowy spółki itp.). · Wypełnianie blankietów czekowych i wekslowych w celu zobrazowania różnic pomiędzy wekslem in blanco, wekslem trasowanym, wekslem własnym, czekiem in blanco, czekiem potwierdzonym, czekiem zakreślonym. · Symulacja zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przyjętym wcześniej podziałem na role (prezes, vice-prezesi, udziałowcy). · Prezentacje power point oraz dyskusja na temat przedstawianych zagadnień.  Rozwiązywanie kazusów.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – egzamin pisemny (test lub pytania otwarte); egzamin obejmuje wiedzę z wykładów z zalecanej literatury;

 

Ćwiczenia – sprawdzian (kolokwium); zaliczenie ćwiczeń na podstawie obecności, aktywności (w tym projektu realizowanego w grupie), pracy pisemnej i kolokwiów.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie oceny pozytywnej z zaliczenia ćwiczeń i egzaminu (co najmniej 50 % na ocenę pozytywną). Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną oceny z ćwiczeń i wykładu/egzaminu.

Literatura podstawowa

  1. T. Mróz, S. Stec (red.), Prawo gospodarcze prywatne, C.H. Beck, Warszawa 2005.
  2. M. Bączyk, M. Koziński, M. Michalski, W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss, Papiery wartościowe, Zakamycze, Kraków 2000.

Literatura uzupełniająca

A. Kidyba, Prawo handlowe, C.H. Beck, Warszawa 2007.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Maciej Kłodawski (ostatnia modyfikacja: 27-03-2018 06:09)