SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Technologie informatyczne w administracji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Technologie informatyczne w administracji
Kod przedmiotu 11.3-WX-AdP-TIWA-L-14_pNadGenPH2Z3
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Przemysław Dulewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Głównym celem przedmiotu jest dostarczenie studentom podstawowej wiedzy o możliwościach wykorzystania technologii teleinformatycznych w administracji. Student powinien uzyskać także wiedzę i umiejętności stosowania metod oraz środków technicznych teleinformatyki w rozwiązywaniu typowych zagadnień praktycznych związanych z pracą zawodową w instytucjach administrujących.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza i umiejętności z technologii informacyjnej z zakresu szkoły średniej.

Zakres tematyczny

1. Informatyka i nauki pokrewne, metodologia przedmiotu: nazwa, przedmiot, cel, metoda, zakres. 
2. Historia rozwoju technologii teleinformatycznych. Społeczeństwo informacyjne: globalizacji i lokalne szanse, gospodarka wiedzy, powszechny dostęp do informacji: szanse i zagrożenia. 
3. Systemy informacyjne i informatyczne w obiektach gospodarczych, ewolucja systemów informacyjnych, funkcje systemu informatycznego. 
4. Technologie teleinformatyczne: Informacja, dane, przetwarzanie danych. Reprezentacja informacji w systemach komputerowych. 
5. Środki techniczne teleinformatyki (sprzęt komputerowy, urządzenia zewnętrzne).
6. Prezentacje multimedialne .
7. Sieci komputerowe .
8. Internet, usługi internetowe.

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, prezentacja multimedialna z wykorzystaniem dostępu do informacji w Internecie, ćwiczenia w pracowni komputerowej, rozwiązywania wybranych zadań w domu z wykorzystaniem komputera, testy z wykorzystaniem platformy e-learningowej.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Kolokwium – test wielokrotnego wyboru.

Prezentacja multimedialna w grupach.

Sprawdzenie wiedzy i praktycznych umiejętności w trakcie zajęć ćwiczeniowych i zaliczenia praktycznego w pracowni komputerowej.

Literatura podstawowa

J. Janowski, Technologia informacyjna dla prawników i administratywistów : szanse i zagrożenia elektronicznego przetwarzania danych w obrocie prawnym i działaniu administracji, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca

A. Rokicka-Broniatowska., Wstęp do informatyki gospodarczej, SGH, Warszawa 2002

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Maciej Kłodawski (ostatnia modyfikacja: 04-04-2018 10:11)