SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ochrona danych osobowych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ochrona danych osobowych
Kod przedmiotu 10.9-WX-AdP-ODO-W-14_pNadGenG263R
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Justyna Węgrzyn
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z nowymi rozwiązaniami prawnymi przyjętymi w dziedzinie ochrony danych osobowych, tj. z rozporządzeniem 2016/679 oraz z ustawą o ochronie danych osobowych. 

Wymagania wstępne

Zaliczone egzaminy z przedmiotów: prawo konstytucyjne, prawo administracyjne.

Zakres tematyczny

1) Geneza prawa do ochrony danych osobowych.

2) Podstawowe regulacje prawne ochrony danych osobowych przyjęte w systemie ONZ, RE, UE.

3) Konstytucyjne aspekty ochrony danych osobowych.

4) Ogólna charakterystyka rozporządzenia 2016/679 i ustawy o ochronie danych osobowych.

5) Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych.

6) Prawa osoby, której dane dotyczą.

7) Obowiązki podmiotów zobowiązanych do ochrony danych osobowych.

8) Status prawny Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9) Środki ochrony prawnej, odpowiedzialność i sankcje z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.  

Metody kształcenia

Wykład dydaktyczny przy użyciu metod nauczania teoretycznego, praktycznego, aktywizującego oraz z prezentacją multimedialną.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Sprawdzian pisemny.

Literatura podstawowa

1) RODO. Ogólne Rozporządzenie O Ochronie Danych. Komentarz, Warszawa 2018, red. naukowa E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz

2) Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływie takich danych. Komentarz, Warszawa 2018, P. Litwiński, P. Barta, M. Kawecki

 

Literatura uzupełniająca

1) Reforma ochrony danych osobowych a jawność dostępu do informacji sądowej - aspekty proceduralne, Wrocław 2017, red. M. Jabłoński, K. Flaga-Gieruszyńska, K. Wygoda

2) Realizacja praw osób, których dane dotyczą, na podstawie rodo, Wrocław 2017, red. naukowa B. Fischer, M. Sakowska-Baryła

3) Ochrona danych osobowych pracowników w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, Warszawa 2017, pod red. D. Dörre-Kolasy

 

 

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Justyna Węgrzyn (ostatnia modyfikacja: 27-03-2018 21:37)