SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Kod przedmiotu 10.4-WX-AdP-PPKIPW-W-14_pNadGenRSSZ0
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Maciej Małolepszy, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawami prawa karnego i prawa wykroczeń. Kształtowanie umiejętności posługiwania się Kodeksem karnym i Kodeksem wykroczeń oraz innymi przepisami prawa karnego i prawa wykroczeń.

Wymagania wstępne

Zaliczony egzamin z podstaw prawoznawstwa.

Zakres tematyczny

1. Pojęcie prawa karnego i prawa wykroczeń

2. Źródła prawa karnego

3. Zakres obowiązywania polskiego prawa karnego.

4. Pojęcie i struktura przestępstwa

5. Formy popełnienia przestępstwa

6. Wyłączenie odpowiedzialności ze względu na wyłączenie bezprawności lub winy.

7. Zbieg przestępstw.

8. Kary i inne środki

10. Sądowy wymiar kary.

11. Przedawnienie.

13. Zatarcie skazania.

14. Ważniejsze grupy i typy przestępstw.

15. Źródła prawa wykroczeń.

18. Zakres obowiązywania polskiego prawa wykroczeń.

19. Pojęcie i struktura wykroczenia

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny i ćwiczenia.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie wykładów:

Wykłady z przedmiotu kończą się egzaminem. Metodą weryfikacji efektów kształcenia jest egzamin pisemny składający się z trzech pytań. Za każde pytanie student może otrzymać 3 punkty. Minimalna ilość punktów konieczna do zaliczenia egzaminu wynosi 4.5. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest pozytywna ocena z ćwiczeń.

Zaliczenie ćwiczeń:

Ćwiczenia z przedmiotu kończą się zaliczeniem z oceną. Metodami weryfikacji efektów kształcenia jest udzielanie odpowiedzi przez studenta na pytania sformułowane przez prowadzącego w trakcie ćwiczeń oraz zaliczenie kolokwium.

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną oceny z ćwiczeń i egzaminu.

Literatura podstawowa

1. L. Gardocki, Prawo karne, 19. wyd., Warszawa 2015

2. M. Błaszczyk, Prawo wykroczeń, 2015.

3. O. Sitarz, Materialne prawo wykroczeń, 2015.

Literatura uzupełniająca

1. M. Mozgawa, Kodeks wykroczeń, Komentarz, 2 wydanie, 2009.

2. A. Zoll (red.), Kodeks karny, Komentarz, Część ogólna, 2 wydanie, 2004.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Maciej Kłodawski (ostatnia modyfikacja: 27-03-2018 06:09)