SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy prawa ochrony środowiska - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy prawa ochrony środowiska
Kod przedmiotu 10.9-WX-AdP-PROŚ-W-14_pNadGenM0KO3
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Rafał Bucholski
 • dr Norbert Banaszak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie wiedzy dotyczącej zasad ochrony przyrody i ochrony środowiska niezbędnej w rozumieniu idei rozwoju zrównoważonego ekologicznie. Kształtowanie umiejętności diagnozowania stanu środowiska jako podstawy do konstruowania programów rozwoju. Ponadto student powinien uzyskać wiedze na temat ewolucji historycznej i obecnego kształtu regulacji składających się na system ochrony środowiska w Polsce, ogólnych zasad tego systemu, instytucji prawnych odgrywających w nim główna role.

Wymagania wstępne

Wiedza ogólna z zakresu prawa administracyjnego.

Zakres tematyczny

Wykład + konwersatoria

 1. Ekologią ochrona przyrody i ochrona środowiska jako dziedziny nauki, przydatność wyników badań w doskonaleniu praktyki w różnych dziedzinach ochrony środowiska.
 2. Źródła i rodzaje zagrożeń w środowisku w ujęciu globalnym, regionalnym i lokalnym.
 3. System ochrony przyrody i ochrony środowiska w Polsce oraz jego główne składniki.
 4. Organizacja systemu na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.
 5. Źródła finansowania zadań z zakresu ochrony.
 6. Podstawy prawne ochrony przyrody i ochrony środowiska — główne kierunki w prawie międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa Unii Europejskiej.
 7. Prawo ochrony przyrody i środowiska w Polsce.
 8. Polityka ekologiczna — główne założenia i kierunki.
 9. Analiza i ocena problemów z zakresu ochrony w wybranych dziedzinach i sposoby ich rozwiązywania.

Metody kształcenia

Metoda przekazu teoretycznego z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych, wdrażanie metody aktywizującej studentów do dyskusji.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z konwersatoriów i egzaminu.

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną oceny z konwersatoriów i wykładu/egzaminu.

Literatura podstawowa

 1. M. Górski (red.), Prawo ochrony środowiska, Warszawa 2009;
 2. M. Górski, K. Nowacki, Prawne i organizacyjne obowiązki gmin w postępowaniu z odpadami komunalnymi, Wrocław 2012.

Literatura uzupełniająca

 1. J. Stalmasiak (red.) Prawo ochrony środowiska, Warszawa 2009,
 2. J. Ciechanowicz-McLean, Prawo i polityka ochrony środowiska, Wolters Kluwer 2009,

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Maciej Kłodawski (ostatnia modyfikacja: 27-03-2018 06:09)