SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy rachunkowości - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy rachunkowości
Kod przedmiotu 04.3-WX-AdP-PR-K-14_pNadGen4QYC5
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Janina Jędrzejczak-Gas
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu rachunkowości przedsiębiorstw i jednostek sektora finansów publicznych oraz norm prawnych ją stanowiących. Nabycie umiejętności ewidencjonowania podstawowych operacji gospodarczych z wykorzystaniem kont księgowych, a także poznanie szczegółowych problemów związanych ze sprawozdawczością finansową.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedz z zakresu ekonomii.

Zakres tematyczny

Zakres i zasady rachunkowości. Podstawie pojęcia. Majątek i kapitały jednostek gospodarczych.Dokumentacja zdarzeń gospodarczych. Operacje gospodarcze - pojęcie, rodzaje. Konto księgowe - pojęcie, elementy, zasady funkcjonowania. Plany kont. Ewidencja operacji gospodarczych środków pieniężnych i innych instrumentów finansowych, rozrachunków, aktywów trwałych, zapasów, rezerw i kapitałów, przychodów i kosztów. Ustalanie i rozliczanie wyniku finansowego. Sporządzanie sprawozdań finansowych. Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych - organizacja rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych, rachunkowość budżetu, zasady funkcjonowania kont jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych, sprawozdawczość budżetowa.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, ćwiczenia rachunkowe  – metoda tradycyjna, dyskusja nad rozwiązaniami zadań.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie co najmniej 60% punktów z kolokwium obejmującego zakres tematyczny zajęć (zadania  i pytania testowe).

Na ocenę końcową składa się: ocena z kolokwium (60%), ocena z aktywności (20%), ocena z odpowiedzi ustnej (20%).

Literatura podstawowa

 

Kiziukiewicz T.(red.), Rachunkowość sektora finansów publicznych, Difin, Warszawa 2014.

Micherda B., Podstawy rachunkowości. Aspekty teoretyczne i praktyczne, PWN, 2016.

Andrzejewski M., Podstawy rachunkowości Zbiór zadań, PWN, Warszawa 2018.

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330, z późn. zm.)

Literatura uzupełniająca

Olchowicz I., Podstawy rachunkowości. Tom 1. Wykład, Difin, Warszawa 2016.

Olchowicz I., Podstawy rachunkowości. Tom 2. Zbiór zadań z rozwiązaniami, Difin, Warszawa 2016.

Motowilczuk I., Prowadzenie ksiąg rachunkowych-komentarz do wymogów ustawy o rachunkowości-cz.I, Poradnik Rachunkowości Budżetowej 3/2017, Infor, 2017.

P. Wieczorek, Gospodarka finansowa jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych-praktyczny komentarz, Poradnik Rachunkowości Budżetowej 2/2017, Infor, 2017.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Janina Jędrzejczak-Gas (ostatnia modyfikacja: 27-03-2018 10:36)