SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Postępowanie egzekucyjne w administracji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Postępowanie egzekucyjne w administracji
Kod przedmiotu 10.3-WX-AdP-PEWA-W-14_pNadGenSP3FA
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Rafał Bucholski
 • dr Norbert Banaszak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

W wyniku nauczania zagadnień z zakresu postępowania egzekucyjnego w administracji student nabywa wiedzę o istocie oraz szczegółowych instytucjach polskiej procedury administracyjnej, jak również umiejętności praktyczne w zakresie przygotowywania podstawowych pism procesowych, zaskarżania aktów lub czynności w postępowaniu egzekucyjnym oraz wypełniania druków tytułów wykonawczych. Student nabywa ponadto wiedzę co do trybu prowadzenia administracyjnej egzekucji pieniężnej oraz niepieniężnej z uwzględnieniem zasad stosowania poszczególnych rodzajów środków egzekucyjnych. Poza tym student przyswaja zagadnienia z zakresu postępowań o charakterze administracyjnym oraz kosztów postępowania administracyjnego, egzekucyjnego i sądowoadministracyjnego

Wymagania wstępne

Podstawowe wiadomości z zakresu postępowania administracyjnego i funkcjonowania administracji publicznej.

Zakres tematyczny

 • Wykład:
 1. Podstawy prawne postępowania egzekucyjnego w administracji
 2. Zasady postępowania egzekucyjnego
 3. Obowiązki podlegające egzekucji
 4. Podmioty i uczestnicy postępowania egzekucyjnego
 5. Upomnienie, znaczenie instytucji oraz analiza treści i skutków prawnych
 6. Tytuł wykonawczy, jako podstawa prawna prowadzenia egzekucji- analiza elementów formalnych
 7. Tok postępowania egzekucyjnego
 8. Środki egzekucyjne obowiązków o charakterze pieniężnym i niepieniężnym- klasyfikacja i zasady stosowania
 9. Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym ze szczególnym uwzględnieniem sprzeciwu
 10. Rozpoznawanie sporów o właściwość w postępowaniu administracyjnym i egzekucyjnym
 11. Postępowanie w sprawach wydawani a zaświadczeń
 12. Postępowanie w sprawach skarg i wniosków
 13. Opłaty i koszty postępowania administracyjnego, egzekucyjnego i sądowoadministracyjnego
 14. Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych za naruszenie przepisów postępowania administracyjnego.
 • Forma zajęć – ćwiczenia:

Na ćwiczeniach prowadzona będzie praktyczna analiza aktów administracyjnych z odwołaniem się do poglądów doktryny i orzecznictwa sądów.

Metody kształcenia

Podstawową metodą stosowaną w trakcie zajęć jest analiza obowiązujących rozwiązań prawnych oraz stanowiska polskiej doktryny . W szerokim zakresie omawiane jest także orzecznictwo sądowe. Po zrealizowanej partii materiału rozwiązywane są wspólnie przykładowe kazusy i kontrolne pytania testowe. Studenci zapoznają się z wzorami pism procesowych w postępowaniu egzekucyjnym oraz urzędowych formularzy tytułów wykonawczych.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z ćwiczeń (kolokwium w formie pisemnej) i egzaminu (praca pisemna składająca się z testu lub pytań otwartych).

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną oceny z ćwiczeń i wykładu/egzaminu.

Literatura podstawowa

 1. R. Hauser, Z. Leońsk, A. Skoczylas, Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, wydanie IV, C.H.Beck 2008.
 2. Adamiak B., Borkowski J., Polskie postępowanie administracyjne i sądowo administracyjne, wydanie VI Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca

 1. Chorąży K., Taras W., Wróbel A., Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowo administracyjne, Kraków 2009.
 2. J. Dembczyńska, P. Pietrasz, K. Sobieralsk, R. Suwaj, Praktyka administracyjnego postępowania egzekucyjnego, Wrocław 2009

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Maciej Kłodawski (ostatnia modyfikacja: 27-03-2018 06:09)