SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Prawo wyborcze - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Prawo wyborcze
Kod przedmiotu 10.9-WX-AdP-PW-W-14_pNadGen93XCY
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Piotr Kapusta
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przedstawienie konstytucyjno-politycznego mechanizmu wyborów w Polsce, w procesie wyborów do Parlamentu Europejskiego, Sejmu, Senatu i organów samorządu terytorialnego.

Wymagania wstępne

Znajomość prawa konstytucyjnego.

Zakres tematyczny

 1. Pojęcie prawa wyborczego i jego miejsce w systemie prawa.
 2. Podstawowe zasady wyborcze.
 3. Prawa wyborcze.
 4. Wybory do Sejmu i Senatu.
 5. Wybór Prezydenta.
 6. Wybory samorządowe.
 7. Wybory do Parlamentu Europejskiego

Metody kształcenia

wykład z prezentacją multimedialną, analiza tekstów z dyskusją, rozwiązywanie kazusów

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład kończy się egzaminem. Egzamin ustny lub pisemny. W przypadku egzaminu pisemnego składać się on będzie z dwóch równoważnych i osobno ocenianych części, z których każda powinna zostać zaliczona na co najmniej ocenę dostateczną; część 1 – test znajomości tekstów aktów prawnych: 30 pytań jednokrotnego wyboru; część 2 – dwa pytania otwarte opisowe (każde z pytań na co najmniej ocenę dostateczną).

Ćwiczenia kończą się zaliczeniem z oceną. Kolokwium ustne lub pisemne. W przypadku kolokwium pisemnego składać się ono będzie z dwóch równoważnych i osobno ocenianych części, z których każda powinna zostać zaliczona na co najmniej ocenę dostateczną; część 1 – test znajomości tekstów aktów prawnych: 30 pytań jednokrotnego wyboru; część 2 – dwa pytania otwarte opisowe (każde z pytań na co najmniej ocenę dostateczną). Ocena końcowa z ćwiczeń uwzględnia wynik kolokwium, odpowiedzi ustne, zaangażowanie studenta podczas zajęć oraz aktywność naukową związaną z prawem konstytucyjnym (np. czynny udział w konferencjach naukowych, publikacje).

Ocena końcowa z przedmiotu – zgodnie z Regulaminem studiów.

Literatura podstawowa

 1. B. Michalak, A. Sokala, Leksykon prawa wyborczego i systemów wyborczych, Warszawa 2010.
 2. J. Haman, Demokracja, Decyzje, Wybory, Warszawa 2003.
 3. B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca

 1. B. Banaszak, Kodeks wyborczy. Komentarz, Warszawa 2015.
 2. K. Piasecki, Wybory Parlamentarne, samorządowe, prezydenckie 1989 – 2002, Toruń 2004.
 3. S. Gebethner, Wybory na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2000.
 4. S. Gebethner, Wybory do Sejmu i do Senatu, Warszawa 2001.
 5. J. Buczkowski, Powszechność wyborów w praktyce III Rzeczypospolitej, Rzeszów 1996.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Maciej Kłodawski (ostatnia modyfikacja: 27-03-2018 06:09)