SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Administracja Unii Europejskiej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Administracja Unii Europejskiej
Kod przedmiotu 10.6-WX-AdP-AUE-K-14_pNadGenNTOEI
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Joanna Osiejewicz
 • dr hab. Izabela Wróbel, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem poznawczym modułu jest:

 • zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dot. funkcjonowania administracji UE,
 • przekazanie podstawowych informacji na temat zarządzania administracyjnego w UE oraz wykonywanie prawa Unii Europejskiej przez krajowe organy administracyjne.

          Celem dydaktycznym jest opanowanie informacji dotyczących :

 • podstaw zarzadzania administracyjnego w Unii Europejskiej,
 • zasad funkcjonowania unijnych organów administracji.

Wymagania wstępne

Znajomość podstawowych pojęć z zakresu prawoznawstwa.

Zakres tematyczny

Forma zajęć – konwersatorium

 1. Zagadnienia wprowadzające: europeizacja prawa administracyjnego, administracyjne wykonywanie prawa Unii Europejskiej
 2. Zarządzanie administracyjne w Unii Europejskiej
 3. Pośrednie wykonywanie prawa Unii Europejskiej przez krajowe organy administracyjne
 4. Komisja Europejska: skład i powoływanie, kompetencje, przekazywanie kompetencji wykonawczych, 
 5. Unijne agencje regulacyjne: tworzenie oraz struktura organizacyjna agencji regulacyjnych, typologia agencji regulacyjnych
 6. Sieci administracji
 7. Organy nadzorujące funkcjonowanie rynku finansowego: Wspólne założenia celów oddziaływania branżowych europejskich organów nadzoru nad rynkiem finansowym, nadzór zintegrowany w zakresie oceny ryzyk systemowych, relacje o charakterze władczym w ujęciu organ europejski–organ nadzoru krajowego, relacje o charakterze władczym kształtowane przez organ europejski wobec indywidualnych podmiotów prawa prywatnego, mechanizmy w zakresie wymiany informacji, współpracy i koordynacji.

Metody kształcenia

Wykład problemowy, praca z książką, praca z dokumentami źródłowymi, dyskusja dydaktyczna, rozwiązywanie kazusów.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę. Weryfikacja przygotowania do zajęć w formie bieżących sprawdzianów wiedzy i oceny aktywności na zajęciach podczas referatów, dyskusji i prac w grupach, ocena sposobu rozwiązania kazusów (ćwiczenia). Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z konwersatorium.

Literatura podstawowa

 1. R. Hauser, A. Wróbel, Z. Niewiadomski (red.), Europeizacja prawa administracyjnego, System Prawa Administracyjnego Tom 3, Warszawa 2014.
 2. M. Dyl; A. Paczkowska-Tomaszewska; R. Stankiewicz; M. Wierzbowski, Zarys systemu podmiotów administrujących w Unii Europejskiej, [w:] System prawa administracyjnego T. 6, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca

 1. Krawiec, G., Europejskie prawo administracyjne, Warszawa 2009.
 2. Lipowicz, I. (red.) Europeizacja administracji publicznej, Warszawa 2008.
 3. Rydlewski, G., Problemy europeizacji administracji publicznej, (w:) Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej, red. J. Czaputowicz, Warszawa 2008.
 4. Scheuring,K., Stosowanie prawa wspólnotowego przez organy administracyjne państw członkowskich, Poznań 2008.
 5. Superat, J., Europejska przestrzeń administracyjna (zarys problematyki), (w:) pod red. Z. Janku, Z. Leońskiego, M. Szewczyka, M. Waligórskiego, K. Wojtczak, Europeizacja polskiego prawa administracyjnego, Kolonia Limited 2005
 6. Superat, J., Administracja Unii Europejskiej. Zagadnienia wybrane, Wrocław 2013.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Maciej Kłodawski (ostatnia modyfikacja: 27-03-2018 06:09)