SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Administracja zespolona i niezespolona - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Administracja zespolona i niezespolona
Kod przedmiotu 10.6-WX-AdP-AZIN-K-14_pNadGenV5S26
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Norbert Banaszak
  • dr Rafał Bucholski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podziałem administracji rządowej. Nadto zostaną omówione  instrumenty kształtowania ustroju administracji publicznej. Student ma również  wynieść znajomość dotyczącą działów administracji publicznej, centralnych i terenowych organów administracji rządowej w Polsce.

Wymagania wstępne

Znajomość prawa administracyjnego.

Zakres tematyczny

Forma zajęć: konwersatorium

I. Instrumenty kształtowania ustroju administracji publicznej.

II.  Działy administracji publicznej.

III.  Centralne organy administracji publicznej.

IV.  Terenowe organy administracji rządowej.

V. Prawotwórstwo organów administracji rządowej.

VI. Służby, inspekcje i straże w układzie resortowym.

Metody kształcenia

Konwersatorium: elementy tradycyjnego wykładu z analizą regulacji i dyskusją.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie pisemne. Forma i warunki zaliczenia: Pozytywna ocena z zaliczenia pisemnego, aktywne uczestnictwo w konwersatoriach.

Literatura podstawowa

  1. M. Chmaj, Administracja rządowa w Polsce, Difin, 2012.
  2. A. Błaś, J. Boć, J. Jeżewski, Administracja Publiczna (red. J.Boć), Colonia Limited, Wrocław 2003.

Literatura uzupełniająca

  1. S. Pieprzny, Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego (skrypt), Wyd. UR, Rzeszów 2008.
  2. E. Ura, S. Pieprzny, (red.) Służby mundurowe w zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego RP, Rzeszów 2010.
  3. J. Dobkowski, Pozycja prawnoustrojowa służb, inspekcji i straży, Wolters Kluwer 2007.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Robert Wysocki (ostatnia modyfikacja: 02-04-2018 09:02)