SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Etyka w administracji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Etyka w administracji
Kod przedmiotu 08.1-WX-AdP-EWA-W-14_pNadGenT069H
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Piotr Mysiak
 • dr hab. Martyna Łaszewska-Hellriegel, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest nabycie wiedzy o zasadach etyki urzędnika jej zastosowaniu w pracy, a także pokazanie wzorców etycznego zachowania osób wykonujących zawody zaufania publicznego. Celem jest również nabycie wiedzy na temat związku etyki zawodowej z aksjologią i tzw. etyką ogólną.

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu szkoły średniej.

Zakres tematyczny

 1. Pojęcie „etyki” i „moralności”. Charakterystyka powinności etycznej i norm moralnych. Podobieństwa i różnice między normami prawnymi i moralnymi (etycznymi).
 2. Etyka normatywna – nauka o moralności (etyka opisowa) – metaetyka.
 3. Przegląd najważniejszych stanowisk w historii europejskiej myśli etycznej: Sokrates, Platon, Arystoteles, Epikur, stoicy, św. Tomasz z Akwinu, Hobbes, Hume, Kant, utylitaryzm, Marks, Nietzsche, Freud, Moore, Ayer, egzystencjalizm, postmodernizm.
 4. Pojęcie zawodu zaufania publicznego.
 5. Etyka zawodowa – deontologia zawodowa.
 6. Kodeksy etyki zawodowej – ich historia, forma. Spór o status prawny kodeksów etyki zawodowej. Stanowisko polskiego Trybunału Konstytucyjnego.
 7.  Służba publiczna w Polsce i w świecie.
 8. Standardy etyczne służby publicznej w polskim prawie.
 9. Kodeks Etyki Służby Cywilnej – status formalny i treść.
 10. Etyczne standardy administracji publicznej w Unii Europejskiej.
 11. Zasady etyki służby publicznej.
 12. Odpowiedzialność prawna członków służby publicznej za zachowania niezgodne z normami etycznymi.

Metody kształcenia

 • Wykład konwencjonalny.
 • Wykład problemowy.
 • Wykład konwersatoryjny.
 • Prezentacje dla studentów.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Przygotowanie i przedstawienie referatu na ocenę.

Literatura podstawowa

 1. M. Kulesz, M. Niziołek, Etyka służby publicznej, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 2.  Iwona Bogucka, T. Pietrzykowski, Etyka w administracji publicznej, LexisNexis, Instytut Etyki Prawniczej, Warszawa 2009.
 3.  Tokarczyk R. Etyka prawnicza, Warszawa 2011.
 4.  Ustaborowicz M., Wojtczak S., Wysoczyńska M., Łabieniec P. Etyka zawodów prawniczych. Metoda case study, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca

 1. P. Vardy, P. Grosch, Etyka, Zysk i S-ka, Poznań 1995.
 2. J. Hartman, J. Woleński, Wiedza o etyce, wyd. II ParkEdukacja, Warszawa-Bielsko-Biała 2009.
 3. Z. Ziembiński, Wartości konstytucyjne, Warszawa 1993.
 4. A. MacIntyre, Krótka historia etyki, Wyd. Naukowe PWN 2002, rozdz.5, 7, 14
 5. J. Hołówka, Etyka w działaniu, Warszawa 2001.
 6. Kodeksy etyczne w Polsce, red. G. Sołtysiak, Warszawa 2006.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Maciej Kłodawski (ostatnia modyfikacja: 27-03-2018 06:09)