SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Gospodarka komunalna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Gospodarka komunalna
Kod przedmiotu 14.9-WX-AdP-GK-K-14_pNadGenML58X
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Rafał Bucholski
 • dr Norbert Banaszak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem jest poznanie i zrozumienie zasad gospodarki odpadami, poznanie źródeł wytwarzania różnych rodzajów odpadów, ich właściwości i uciążliwości dla środowiska, metod minimalizacji wytwarzania odpadów, odzysku, poznanie procesów utylizacji i unieszkodliwiania odpadów, zapoznanie z metodami i technikami stosowanymi w gospodarce odpadami.

Student zdobywa ponadto wiedzę do opracowywania planów gospodarki odpadami oraz zdobywa wiedzę przydatną w zarządzaniu gospodarką odpadową.

Wymagania wstępne

Zaliczony przedmiot: Organizacja ochrony środowiska.

Zakres tematyczny

Konwersatorium

Zasady gospodarki różnymi rodzajami odpadów w świetle regulacji prawnych.

Źródła wytwarzania i rodzaje odpadów, klasyfikacja, minimalizacja wytwarzania.

Odpady komunalne właściwości, charakterystyka jakościowa i ilościowa; monitoring odpadów

Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych, ich uciążliwość.

Rodzaje, właściwości surowcowe oraz składniki niebezpieczne w odpadach wielkogabarytowych (odpady sprzętu AGD, odpady elektroniczne, poużytkowe meble).

Sposoby gromadzenia odpadów i systemy segregacji; transport odpadów.

Metody postępowania z odpadami; odzysk surowców, recykling materiałowy i surowcowy; ekologiczne i gospodarcze korzyści zagospodarowania odzyskanych surowców.

Kompostowanie odpadów, źródła, rodzaje i przydatność odpadów do kompostowania.

Spalanie z odzyskiem energii; składowanie odpadów, urządzenie i eksploatacja składowisk.

Odpady przemysłowe - właściwości, uciążliwość dla środowiska, metody utylizacji i zagospodarowania.

Osady ściekowe -właściwości, uciążliwość dla środowiska, metody zagospodarowania.

Odpady niebezpieczne (w tym radioaktywne) - ocena ryzyka, zagospodarowanie, składowanie.

Utylizacja odpadów - procesy i urządzenia. Metody utylizacji i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (oleje przepracowane, odpady pestycydowe).

Racjonalna gospodarka odpadami, w tym technologie mało i bezodpadowe.

Lokalne i regionalne programy kompleksowego gospodarowania surowcami pierwotnymi i wtórnymi.

Praca w grupach, analiza przypadków organizacji gospodarki odpadami w wybranych miejscowościach

Ćwiczenia audytoryjne - przykłady rozwiązywania zagadnień związanych z utylizacją odpadów, ćwiczenia wykonywane samodzielnie i zespołowo (referaty problemowe), analiza i dyskusja wykonanych prac.

Ćwiczenia terenowe - praktyczne zapoznanie się z instalacjami związanymi z gospodarką odpadami (sortownia, kompostownia, stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, składowisko odpadów).

Metody kształcenia

praca w grupach

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Konwersatoria – na ocenę z ćwiczeń składają się wyniki osiągnięte na kolokwiach (80%) oraz aktywność na zajęciach (20%).

Literatura podstawowa

 1. Rosik-Dulewska Cz.: Podstawy gospodarki odpadami. PWN, Warszawa, 2006
 2. Żygadło M.: Gospodarka odpadami komunalnymi. Wyd. Politechniki Śląskiej 2001.
 3. Poradnik gospodarowania odpadami, pod red. K. Skalmowskiego, Verlag Dashöfer, 1998r. (uzupełniony cyklicznie).
 4. Bilitewski B. i in. Podręcznik gospodarki odpadami. Teoria i praktyka. Wyd. Seidel-Przywecki, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca

 1. Jędrczak A. Biologiczne przetwarzanie odpadów. PWN Warszawa 2007.
 2. Korzeń Z: Ekologistyka, Poznań 2001 r. Biblioteka Logistyka
 3. Korzeniowski A, Skrzypek M: Ekologistyka zużytych opakowań. Poznań 1999r. Biblioteka Logistyka.
 4. Przegląd Komunalny: Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska. Wydaw. ABRYS, Poznań (miesięcznik).
 5. Eko- problemy utylizacji odpadów komunalnych i przemysłowych. Kwartalnik od 1991r
 6. Ekoinżynieria - kwartalnik. Wydaw. Ekoinżynieria, Lublin.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Maciej Kłodawski (ostatnia modyfikacja: 27-03-2018 06:09)