SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Gospodarka przestrzenna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Gospodarka przestrzenna
Kod przedmiotu 14.9-WX-AdP-GP-K-14_pNadGen44NPZ
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Rafał Bucholski
 • dr Norbert Banaszak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedstawienie podstaw sporządzania aktów planowania i zagospodarowania przestrzennego ze szczególnym uwzględnieniem aktów tworzonych na szczeblu terenowym (województwo, gmina). Zastosowanie Zasad Techniki Prawodawczej przy sporządzaniu aktów planistycznych. Przedstawienie procedur towarzyszących tworzeniu aktów planowania i zagospodarowania przestrzennego Przedstawienie zasad i trybu ogłaszania i wprowadzania do obowiązującego porządku prawnego nowych aktów planistycznych.

Wymagania wstępne

Zalecana znajomość podstaw prawa i administracji oraz ustroju i funkcjonowania samorządu terytorialnego.

Zakres tematyczny

konwersatorium

 • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – zagadnienia prawne
 • Pojęcie prawa zagospodarowania przestrzennego
 • Regulacja prawna prawa zagospodarowania przestrzennego
 • Podstawowe zasady planowania i zagospodarowania przestrzennego
 • Planowanie przestrzenne na szczeblu krajowym – techniki legislacyjne i procedura sporządzania
 • Planowanie przestrzenne w województwie – techniki legislacyjne i procedura sporządzania
 • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w gminie
 • Uwagi ogólne
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
 • Pojęcie i charakter studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
 • Treść studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
 • Proceduralne aspekty studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
 • Pojęcie i charakter miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • Treść miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • Proceduralne aspekty sporządzania i uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • Zagadnienie obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania terenu
 • Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Metody kształcenia

Prezentacja tematów z wykorzystaniem schematów, wykresów i przykładów ilustrujących tematykę ćwiczeń i wykładów, praca w grupach.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Konwersatoria – na ocenę z ćwiczeń składają się wyniki osiągnięte na kolokwiach (80%) oraz aktywność na zajęciach (20%).

Literatura podstawowa

 1. Z. Niewiadomski, Planowanie przestrzenne. Zarys systemu, Warszawa 2004
 2. Z. Niewiadomski (red.), Prawna regulacja procesu inwestycyjno-budowlanego. Uwarunkowania, bariery, perspektywy, Warszawa 2009

Literatura uzupełniająca

1.        T. Bąkowski, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – Komentarz, Warszawa 2004

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Maciej Kłodawski (ostatnia modyfikacja: 27-03-2018 06:09)