SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Kontrola administracji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Kontrola administracji
Kod przedmiotu 10.6-WX-AdP-KA-K-14_pNadGenVPUEZ
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Norbert Banaszak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie pojęcia i klasyfikacji kontroli administracji publicznej (zewnętrznej i wewnętrznej), wykazanie jej systemowego charakteru oraz znaczenia kontroli administracji publicznej dla ochrony sfery wolności, praw i zakresów obowiązków człowieka/obywatela a także innych podmiotów administrowanych. Praktyczny walor przedmiotu polega na umiejętności wskazania organów właściwych do kontroli administracji publicznej w zależności od podejmowanej przez nią formy działania.

Wymagania wstępne

Znajomość prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego.

Zakres tematyczny

I. Pojęcie kontroli.

II. Pojęcie kontroli a pojęcie nadzoru, sytuacja prawna kontrolowanego a sytuacja prawna nadzorowanego. Kontrola i nadzór w administracji scentralizowanej (rządowej).

III. Kontrola i nadzór w administracji zdecentralizowanej (samorząd terytorialny). Organy nadzoru i kontroli. Kryteria nadzoru i kontroli.

IV. Kontrola parlamentarna administracji publicznej.

V. Instytucja tzw. kontroli państwowej.

VI. Status prawny, zadania i kompetencje Rzecznika Praw Obywatelskich.

VII. Kontrola resortowa i międzyresortowa.

VIII. Kontrola społeczna.

Metody kształcenia

Prelekcja z prezentacją multimedialną, analiza tekstów z dyskusją.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia – sprawdzian (kolokwium); na ocenę składają się wyniki osiągnięte na kolokwiach (80%) oraz aktywność na zajęciach (20%).

Literatura podstawowa

1.      J. Jagielski, Kontrola Administracji Publicznej, Wydawn. Prawnicze, 1999.

2.      A. Błaś, J. Boć, J. Jeżewski, Administracja Publiczna (red. J.Boć), Colonia Limited, Wrocław 2003.

Literatura uzupełniająca

1.        R. Lewicka, Kontrola prawotwórstwa administracji o charakterze powszechnie obowiązującym,  Wydawnictwo: Sejmowe, Grudzień 2008.

2.        J. Lang, Kontrola administracji publicznej, Warszawa 1999.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Maciej Kłodawski (ostatnia modyfikacja: 27-03-2018 06:09)