SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Prawo budowlane - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Prawo budowlane
Kod przedmiotu 10.9-WX-AdP-PB-K-14_pNadGenDNRFP
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Rafał Bucholski
  • dr Norbert Banaszak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z regulacją administracyjnoprawnej reglamentacji procesu budowlanego i kształcenie umiejętności interpretacji prawa administracyjnego

Wymagania wstępne

Zaliczone przedmioty: prawo i postępowanie administracyjne.

Zakres tematyczny

  1. Istota, charakterystyka i źródła prawa budowlanego
  2. Podmioty administracyjnego procesu budowlanego, ich kompetencje, prawa i obowiązki
  3. Interesy indywidualne i interesy publiczne a administracyjnoprawna reglamentacja procesów budowlanych
  4. Zasada wolności zabudowy i zagospodarowania terenu
  5. Stadia procesu budowlanego
  6. Utrzymanie wzniesionych obiektów budowlanych

Metody kształcenia

Analiza tekstów z dyskusją.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Konwersatoria – na ocenę z ćwiczeń składają się wyniki osiągnięte na kolokwiach (80%) oraz aktywność na zajęciach (20%).

Literatura podstawowa

  1. Z. Leoński, Marek Szewczyk, Zasady prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego, Bydgoszcz-Poznań 2002.
  2. K. Małysa-Sulińska, Normy kształtujące ład przestrzenny, Wolters Kluwer 2008.

Literatura uzupełniająca

1.        Niewiadomski Z. (red.): Prawo budowlane. Komentarz, Warszawa 2007.

2.        B. Bodziony, P. Gniadzik, Prawo budowlane z komentarzem wraz z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Warszawa 2005.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Maciej Kłodawski (ostatnia modyfikacja: 27-03-2018 06:09)