SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Prawo finansowe jednostek samorządu terytorialnego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Prawo finansowe jednostek samorządu terytorialnego
Kod przedmiotu 10.5-WX-AdP-PFJST-W-S14_pNadGenH48IP
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Rafał Bucholski
  • dr hab. Andrzej Gorgol, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z problematyką prawnej regulacji finansów jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem praktyki jej stosowania.

Wymagania wstępne

Prawo konstytucyjne, prawo finansowe, prawo administracyjne.

Zakres tematyczny

Wykład:

1.     Podsektor samorządowy finansów publicznych

2.     Samorządowa jednostka budżetowa

3.     Samorządowy zakład budżetowy

4.     Uchwała budżetowa

5.     Procedura budżetowa j.s.t

6.     Dochody własne budżetu samorządowego

7.     Dochody zewnętrzne budżetu samorządowego

Ćwiczenia:

1.     Planowanie finansowe w j.s.t.

2.     Budżet partycypacyjny

3.     Gromadzenie dochodów j.s.t. za pośrednictwem urzędów skarbowych

4.     Procedura wykonywania budżetu gminy

5.     Dochody powiatu i województwa

6.     Nadzór nad gospodarka finansową j.s.t.

Metody kształcenia

Wykład klasyczny.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Egzamin pisemny (pytania otwarte lub test); zaliczenie ćwiczeń na podstawie oceny aktywności na zajęciach i obecności.

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną oceny z ćwiczeń
i wykładu/egzaminu.

Literatura podstawowa

1.      M. Miemiec, W. Miemiec, K. Sawicka, Prawo finansów publicznych sektora samorządowego, Warszawa 2013

Literatura uzupełniająca

  1. Zarys finansów publicznych i prawa podatkowego, pod. red. W. Wójtowicz, wydanie 7, Warszawa 2014

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Maciej Kłodawski (ostatnia modyfikacja: 27-03-2018 06:09)