SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Prawo ruchu drogowego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Prawo ruchu drogowego
Kod przedmiotu 10.9-WX-AdP-PRD-K-14_pNadGenM7DPV
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Norbert Banaszak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Podstawowym celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu bezpieczeństwa w komunikacji powszechnej i transporcie, przedstawienie klasyfikacji występujących w tym zakresie zagrożeń, scharakteryzowanie systemu bezpieczeństwa komunikacji powszechnej i transporcie, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji, jaką w tym systemie pełnią poszczególne organy administracji publicznej i środków jakimi dysponują dla zapewnienia bezpieczeństwa w komunikacji powszechnej i transporcie.

Wymagania wstępne

Posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu prawa administracyjnego

Zakres tematyczny

 1. Podstawowe pojęcia.
 2. Regulacje prawne w zakresie bezpieczeństwa w komunikacji powszechnej i transporcie.
 3. Podmioty działające na rzecz bezpieczeństwa w komunikacji powszechnej i transporcie.
 4. Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w komunikacji powszechnej i transporcie.
 5. Transport towarów niebezpiecznych.
 6. Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie a wykorzystanie dróg w sposób szczególny.
 7. Ochrona środowiska w kontekście bezpieczeństwa w komunikacji powszechnej i transporcie.
 8. Elementy inżynierii ruchu drogowego.

Metody kształcenia

Prelekcja z prezentacją multimedialną

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Konwersatoria – na ocenę z ćwiczeń składają się wyniki osiągnięte na kolokwiach (80%) oraz aktywność na zajęciach (20%)

Literatura podstawowa

 1. R. Stefański, Prawo o ruchu drogowym. Komentarz, Wolters Kluwer, 2008.
 2. S. Filary, Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie, Poznań 2010.

Literatura uzupełniająca

 1. Urban, Bezpieczeństwo społeczności lokalnych, Warszawa 2009.
 2. Podkowicz, Wpływ zagospodarowania przestrzennego na bezpieczeństwo ruchu drogowego, Białystok 1994.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Maciej Kłodawski (ostatnia modyfikacja: 27-03-2018 06:09)