SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Prawo stanów nadzwyczajnych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Prawo stanów nadzwyczajnych
Kod przedmiotu 10.9-WX-AdP-PSN-K-14_pNadGenUCHT7
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Norbert Banaszak
 • dr Rafał Bucholski
 • dr Justyna Michalska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 1. Student powinien zdobyć usystematyzowaną wiedzę o przesłankach i trybach wprowadzania oraz znoszenia poszczególnych stanów nadzwyczajnych.
 2. Student powinien zostać zaznajomiony z regulacjami dotyczącymi zakresu ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanów nadzwyczajnych oraz środków ich ochrony.
 3. Student powinien potrafić wskazać adekwatny środek zmierzający do wyrównania start majątkowych, powstałych w następstwie ograniczenia wolności i praw w czasie stanów nadzwyczajnych.

Wymagania wstępne

Znajomość prawa konstytucyjnego i administracyjnego.

Zakres tematyczny

 1. Pojęcie i definicja stanu nadzwyczajnego.
 2. Zasady ogólne stanów nadzwyczajnych: zasada wyjątkowości, zasada legalności, zasada proporcjonalności, zasada celowości, zasada ochrony podstaw systemu prawnego, zasada ochrony organów przedstawicielskich.
 3. Stan wojny a stan wojenny.
 4. Rodzaje i zakres ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela podczas stanu wojennego.
 5. Rozporządzenia z mocą ustawy jako źródło prawa powszechnie obowiązującego.
 6. Tryb wprowadzenia stanu wyjątkowego.
 7. Rodzaje i zakres ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela podczas stanu wyjątkowego.
 8. Przesłanki wprowadzenia stanu klęski żywiołowej.
 9. Tryb wprowadzenia stanu klęski żywiołowej.
 10. Rodzaje i zakres ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela podczas stanu klęski żywiołowej.
 11. Zasady wyrównywania strat majątkowych, powstałych w następstwie ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanów nadzwyczajnych.

Metody kształcenia

prezentacje multimedialne, praca w grupach (symulacje sytuacji kryzysowych), wykład konwencjonalny

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie pisemne (sprawdzian: test jednokrotnego wyboru oraz 3 pytania otwarte- za test i z co najmniej dwóch pytań co najmniej ocena dostateczna)

Forma i warunki zaliczenia: Pozytywna ocena ze sprawdzianu i projektu realizowanego na ćwiczeniach. Co najmniej 60% punktów na zaliczenie.

Literatura podstawowa

 1. Prokop, Stany nadzwyczajne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Wyd. Temida2, Białystok 2005;
 2. R. Socha, Stany szczególnego zagrożenia państwa w polskim prawodawstwie, Bielsko-Biała 2004.
 3. M. Brzeziński, Stany nadzwyczajne w polskich konstytucjach, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2007.
 4. E. Kurzępa, Stany nadzwyczajne w polskim porządku prawnym, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, cop. 2017.

Literatura uzupełniająca

 1. Jakubczak R., Flis J. Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie, Bellona, Warszawa 2006.
 2. W.J. Wołpiuk, Państwo wobec szczególnych zagrożeń. Komentarz wybranych przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2002.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Justyna Michalska (ostatnia modyfikacja: 28-03-2018 19:47)