SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Prawo ubezpieczeń - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Prawo ubezpieczeń
Kod przedmiotu 10.9-WX-AdP-PUb-W-14_pNadGenL9I4E
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Sławomir Maciejewski
 • dr Ewaryst Kowalczyk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu zawierania umów ubezpieczenia i warunkach funkcjonowania rynku ubezpieczeń.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu: teorii rynku, makro- i mikroekonomicznych uwarunkowań funkcjonowania podmiotów gospodarczych.

Zakres tematyczny

Wykład:

 • Zasady funkcjonowania firm ubezpieczeniowych w Polsce
 • Ubezpieczenia obowiązkowe
 • Ubezpieczenia dobrowolne
 • Ogólne warunki ubezpieczenia - charakterystyka
 • Finanse zakładów ubezpieczeń
 • Ryzyko w działalności ubezpieczeniowej
 • Polski rynek ubezpieczeniowy i reasekuracyjny

 

Na ćwiczeniach prowadzona będzie praktyczna analiza aktów prawnych z odwołaniem się do poglądów doktryny i orzecznictwa sądów.

Metody kształcenia

Prezentacja tematów z wykorzystaniem schematów, wykresów i przykładów ilustrujących tematykę wykładów.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Kolokwium – pytania otwarte

Forma i warunki zaliczenia: Pozytywna ocena z kolokwium obejmującego wiedzę
z wykładów oraz zalecanej literatury.

Egzamin pisemny - pytania otwarte.

Forma i warunki zaliczenia: Pozytywna ocena z egzaminu obejmującego wiedzę
z wykładów oraz zalecanej literatury.

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną oceny z ćwiczeń
i wykładu/egzaminu.

Literatura podstawowa

 1. E. Kowalewski, D. Fuchs, W.W. Mogilski, M. Serwach, Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Of. Wyd. Branta, wyd. III, Bydgoszcz – Toruń 2006.
 2. J. Monkiewicz (red.), Podstawy ubezpieczeń, t. I – III., Poltext, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca

 1. T. Sangowski (red.), Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej (4), Of. Wyd. Branta, Bydgoszcz 2002.
 2.  A. Wosiewicz, Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej (3), Of. Wyd. Branta, Bydgoszcz 1997.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Maciej Kłodawski (ostatnia modyfikacja: 27-03-2018 06:09)