SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Prawo zamówień publicznych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Prawo zamówień publicznych
Kod przedmiotu 10.5-WX-AdP-PZPub-K-S14_pNadGen0ZPWQ
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Ewaryst Kowalczyk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedstawienie teoretycznych i praktycznych aspektów udzielania zamówień publicznych w zakresie wymagań prawnych.

Wymagania wstępne

Prawo administracyjne, podstawy prawa cywilnego.

Zakres tematyczny

A. Wprowadzenie do zamówień publicznych

1. Cele procedury udzielania zamówienia publicznego.

2. Zasady udzielania zamówień publicznych.

3. Podstawowe pojęcia w zamówieniach publicznych.

4. Wyłączenia obowiązku stosowania procedur ustawy PZP.

 

B. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1. Sposób formułowania specyfikacji.

2. Warunki, opis sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające ich spełnianie.

3. Zakres SIWZ.

4. Treść SIWZ.

5. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.

6. Zasady wnoszenia i zatrzymania wadium.

7. Wyjaśnienia do treści SIWZ.

8. Modyfikacje SIWZ.

9. Związanie ofertą.

10. Kryteria oceny ofert.

11. Podwykonawstwo.

 

C. Przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne

1. Badanie oferty.

2. Uzupełnienie oferty.

3. Wyjaśnienie oferty.

4. Poprawienie oferty.

5. Odrzucenie oferty.

6. Ocena w świetle kryteriów.

7. Zawiadomienia o wyborze ofert.

8. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

9. Unieważnienie postępowania.

10. Protokół i zasady dokumentowania postępowań.

 

D. Umowy w sprawach zamówień publicznych

-         problematyka umów w sprawach zamówień publicznych

-         zabezpieczenie należytego wykonania umowy

-         unieważnienie umowy

-         zmiana treści zawartej umowy

-         nieważność umowy

 

E. Środki ochrony prawnej i orzecznictwo w sprawach zamówień publicznych

-         interes we wniesieniu odwołania jako materialno prawna przesłanka korzystania z ochrony ustawowej

-         odwołanie. Zakres czynności objętych odwołaniem i sposób wnoszenia

-         kompetencje KIO i orzecznictwo

-         skarga na wyrok Izby

-         skarga do sądu administracyjnego

 

F. Zamówienia sektorowe

-         zakres zamówień sektorowych

-         ogólny zarys trybów udzielania zamówień sektorowych

-         szczególne uprawnienia zamawiających sektorowych

 

G. System kontroli zamówień publicznych

-         Kompetencje Prezes UZP

-         Kontrola sprawowana przez RIO

-         Kontrola sprawowana przez NIK

 

H. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach publicznych

-         istota odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

-         organy orzekające w sprawach odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach publicznych

-         zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach publicznych

-         zasady postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach publicznych

-         postępowanie przed komisją orzekającą

-         zakres podmiotowy odpowiedzialności

-         zakres przedmiotowy odpowiedzialności

-         kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Metody kształcenia

Indywidualne i grupowe rozwiązywanie kazusów, dyskusja, przygotowanie zapytania ofertowego, SIWZ.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie w formie opisowej oraz dobór jednego z trybów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do przedstawionego przez prowadzącego stanu faktycznego.

Literatura podstawowa

M. Chmaj (red.), Zamówienia publiczne, Podręcznik, Warszawa 2008

Literatura uzupełniająca

  1. J.Pieróg Prawo Zamówień Publicznych. Komentarz, C.H. Beck 2012.
  2. P.Szustakiewicz, Kontrola Zamówień Publicznych, Zagadnienia praktyczne, C.H. Beck 2011.
  3. A. Bazan, J. Nowicki, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Wolters Kluwer 2015.
  4. A. Flisek, Prawo zamówień publicznych, C.H. Beck 2015.
  5. M. Bejm, P. Bogdanowicz, P. Piotrowski  Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym, C.H. Beck 2011.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Maciej Kłodawski (ostatnia modyfikacja: 27-03-2018 06:09)