SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Prywatne prawo bankowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Prywatne prawo bankowe
Kod przedmiotu 10.5-WX-AdP-PrPB-K-S14_pNadGen9GU5R
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Piotr Mysiak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z regulacjami prawa prywatnego dotyczącymi działalności bankowej.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Umowa rachunku bankowego, akredytywa, pożyczka, kredyt, poręczenie, gwarancja bankowa, umowy terminowe i umowy swapowe. Hipoteka, zastaw i inne formy zabezpieczenia.

Metody kształcenia

Ćwiczenia przedmiotowe, praca w grupach, dyskusja dydaktyczna, metoda aktywizująca, analiza źródeł, rozwiązywanie problemów praktycznych. Przygotowanie umów, opinii i analiz prawnych oraz ich prezentacja. Według uznania prowadzącego

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Forma zaliczenia pisemna lub ustna. Warunkiem uzyskania co najmniej oceny dostatecznej jest rozwiązanie min. 50 % zadań związanych z problematyką prowadzonych konwersatoriów.

Literatura podstawowa

M. Bączyk: Umowy w zakresie czynności bankowych (w:) System prawa handlowego. T. 5: Prawo umów handlowych, wyd. 3 Warszawa 2011 

W. Pyzioł: Umowa rachunku bankowego (w:) System prawa prywatnego, T. 8, Prawo zobowiązań – część szczegółowa, wyd. 2, Warszawa 2011 

M. Bączyk: Bankowe umowy nienazwane w polskiej praktyce bankowej (w:) System prawa prywatnego, T. 9, Prawo zobowiązań – umowy nienazwane, Warszawa 2010 

M. Olechowski: Akredytywa (w:) System prawa prywatnego, T. 8, Prawo zobowiązań – część szczegółowa, wyd. 2, Warszawa 2011 

M. Bączyk: Umowy terminowe i umowy swapowe w polskiej praktyce bankowej (w:) System prawa prywatnego, T. 9, Prawo zobowiązań – umowy nienazwane, Warszawa 2010 

W. Pyzioł: Pożyczka (w:) System prawa prywatnego, T. 8, Prawo zobowiązań – część szczegółowa, wyd. 2, Warszawa 2011

Z. Radwański: Poręczenie (w:) System prawa prywatnego, T. 8, Prawo zobowiązań – część szczegółowa, wyd. 2, Warszawa 2011

A. Koch: Umowa gwarancji bankowej (w:) System prawa prywatnego, T. 8, Prawo zobowiązań – część szczegółowa, wyd. 2, Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Maciej Kłodawski (ostatnia modyfikacja: 27-03-2018 06:09)