SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przepisy karne w prawie administracyjnym - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przepisy karne w prawie administracyjnym
Kod przedmiotu 10.9-WX-AdP-PKWPA-W-14_pNadGen409QI
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Maciej Małolepszy, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami odpowiedzialności karnej w związku z naruszeniem norm prawa administracyjnego.

Wymagania wstępne

Zaliczony egzamin z prawa administracyjnego i podstaw prawa karnego.

Zakres tematyczny

1. Przepisy administracyjne źródłem odpowiedzialności karnych.
2. Odpowiedzialność za naruszenia norm prawa ochrony środowiska.
3. Odpowiedzialność za naruszenia norm prawa inwestycyjnego.
4. Odpowiedzialność za naruszenia norm prawa drogowego.
5. Inne rodzaje odpowiedzialności karnej za naruszenie norm prawa administracyjnego.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie wykładów: Wykłady z przedmiotu kończą się egzaminem. Metodą weryfikacji efektów kształcenia jest egzamin pisemny składający się z trzech pytań. Za każde pytanie student może otrzymać 3 punkty. Minimalna ilość punktów konieczna do zaliczenia egzaminu wynosi 4.5.

Literatura podstawowa

V. Konarska-Wrzosek, A. Marek, T. Oczkowski, Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń, Toruń 2013.

Literatura uzupełniająca

1. Marek, Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń dla studentów administracji, TNOiK, 2009.
2. M. Wincenciak, Sankcje w prawie administracyjnym i procedura ich wymierzania, Warszawa 2008.
3. J. Stelmasiak, P. Ruczkowski (red). Materialne prawo administracyjne, cz. 2, Kielce 2010.
4. A. Marek, Prawo wykroczeń (materialne i procesowe), Wydawnictwo C.H. Beck 2008.

Uwagi

Literatura zostanie zaktualizowana na pierwszych zajęciach.


Zmodyfikowane przez dr Maciej Kłodawski (ostatnia modyfikacja: 27-03-2018 06:09)