SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Służby ochrony porządku i bezpieczeństwa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Służby ochrony porządku i bezpieczeństwa
Kod przedmiotu 10.6-WX-AdP-SOPIB-K-14_pNadGenJKLGS
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Norbert Banaszak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zatem zapoznanie studentów z problematyką ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego RP, analiza zadań realizowanych przez podmioty administracji publicznej odpowiedzialne za porządek i bezpieczeństwo, a także przedstawienie wzajemnych relacji, powiązań, współdziałania wszystkich służb uczestniczących w zagwarantowaniu i zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku w państwie. Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa obywatelom i porządku publicznego to jedno z istotniejszych zadań dla państwa działającego poprzez jego organy.

Wymagania wstępne

Posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu prawa konstytucyjnego i administracyjnego.

Zakres tematyczny

 1. Rola administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego
 2. Udział Policji w zagwarantowaniu poczucia bezpieczeństwa i poszanowania porządku publicznego
 3. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu
 4. Centralne Biuro Antykorupcyjne
 5. Straż Graniczna
 6. Straż miejska
 7. Inspekcja Transportu Drogowego
 8. Żandarmeria wojskowa

Metody kształcenia

prelekcja z prezentacją multimedialną

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

zaliczenie pisemne – pozytywna ocena ze sprawdzianu pisemnego

Literatura podstawowa

 1. S. Pieprzny, Policja. Organizacja i funkcjonowanie, Warszawa 2011.
 2. B. Wiśniewski, S. Zalewski, Bezpieczeństwo wewnętrzne RP w ujęciu systemowym i zadań administracji publicznej, Bielsko Biała 2006.

Literatura uzupełniająca

 1. S. Serafin, B. Szmulik, Organy ochrony prawnej RP, Warszawa`2010.
 2. K. Loranty, Bezpieczeństwo społeczne Rzeczypospolitej Polskiej, AON 2007.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Maciej Kłodawski (ostatnia modyfikacja: 27-03-2018 06:09)