SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

System bankowy i kredytowy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu System bankowy i kredytowy
Kod przedmiotu 14.9-WX-AdP-SBIK-W-14_pNadGenLAG1Y
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Rafał Bucholski
 • dr Norbert Banaszak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z polskim i europejskim systemem bankowym oraz podstawowymi usługami świadczonymi przez banki.

Wymagania wstępne

Zaliczony egzamin z prawa finansowego

Zakres tematyczny

 1. Sektor usług depozytowo-kredytowych (bankowych) w ramach rynku finansowego.
 2.  Publiczne i prywatne prawo rynku finansowego. Miejsce prawa bankowego w systemie prawa. Metody, cele i zakres regulacji.
 3.  Źródła prawa bankowego. Harmonizacja z prawem Unii Europejskiej.
 4.  Banki jako instytucje finansowe. Banki a instytucje kredytowe.
 5.  Czynności bankowe jako usługi finansowe; ustawowy katalog czynności bankowych. Banki a parabanki.
 6.  Czynności bankowe a umowy bankowe. Rola bankowych wzorców umownych.
 7.  Szczególne uprawnienia i obowiązki ustawowe banków.
 8.  System finansowy banków. Problem adekwatności kapitałowej.
 9.  Prawne formy konsolidacji banków – łączenie, grupowanie, zrzeszanie się banków.
 10. Procedury tworzenia, reorganizacji i likwidacji banków. Upadłość banku i jej skutki.
 11. System bankowy – ewolucja w okresie transformacji, struktura i elementy składowe. Rodzaje banków.
 12. Narodowy Bank Polski jako bank centralny. Emisja pieniądza i polityka pieniężna. Rola NBP w Europejskim Systemie Banków Centralnych.
 13. Nadzór bankowy w ramach zintegrowanego nadzoru publicznego. Komisja Nadzoru Finansowego – status prawny i kompetencje.
 14. Bankowy Fundusz Gwarancyjny i jego zadania.
 15. Komitet Stabilności Finansowej. Działania antykryzysowe w systemie bankowym.

Metody kształcenia

Wykład klasyczny, praca w grupach.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie egzaminu (pytania otwarte) weryfikującego wiedzę uzyskaną na wykładach i w oparciu o zalecaną literaturę.

Literatura podstawowa

 1. E. Fojcik-Mastalska (red.), Prawo bankowe, Wrocław 2009.
 2. Z.Ofiarski, Prawo bankowe, wyd.III, Zakamycze, Kraków 2008.

Literatura uzupełniająca

 1. E. Pietrzak, M. Markiewicz (red.), Finanse, bankowość i rynki finansowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Maciej Kłodawski (ostatnia modyfikacja: 27-03-2018 06:09)