SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zamówienia publiczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zamówienia publiczne
Kod przedmiotu 10.6-WX-AdP-ZP-W-14_pNadGenTJCSA
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Ewaryst Kowalczyk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Prezentacja polskiego systemu zamówień publicznych, jako działań mających na celu racjonalne wydatkowanie środków publicznych.

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu prawa administracyjnego i cywilnego.

Zakres tematyczny

Wykład:

 1. ROZWÓJ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W POLSCE

 2. RACJONALIZOWANIE WYDATKÓW PUBLICZNYCH

 3. USTAWA O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH-PODSTAWOWE UNORMOWANIA PRAWNE

 4. ZJAWISKA PATOLOGICZNE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

 5. REGULACJE UNII EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Ćwiczenia:

 1. STOSOWANIE PROCEDUR ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 2. ORGANIZACJA POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W POSZCZEGÓLNYCH TRYBACH

 3. PROBLEMATYKA USTALANIA WARTOŚCI ZAMÓWIEŃ

 4. OPISYWANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 5. OKREŚLANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 6. OKREŚLANIE KRYTERIÓW OCENY OFERT

 7. ZAWIERANIE UMÓW O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Metody kształcenia

 • Prezentacja multimedialna, analiza przypadków.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Egzamin (pytania otwarte)

Forma i warunki zaliczenia: pozytywna ocena z egzaminu pisemnego obejmującego wiedzę z wykładów oraz wskazanej literatury

Kolokwium (pytania otwarte)

Forma i warunki zaliczenia: pozytywna ocena z kolokwium pisemnego obejmującego wiedzę z wykładów oraz wskazanej literatury.

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną oceny z ćwiczeń
i wykładu/egzaminu.

Literatura podstawowa

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 87 poz. 484),

M. Chmaj (red.), Zamówienia publiczne, Podręcznik, Warszawa 2008

Babiarz S., Czarnik Z., Janda P., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, LexisNexis 2011,

Gawrońska-Baran A., Hryc-Ląd A., Saja K., Śledziewska Małgorzata, Zamówienia publiczne w orzecznictwie. Wybrane zagadnienia, WIEDZA I PRAKTYKA ,2011.

Literatura uzupełniająca

 1. Szustakiewicz P., Kontrola zamówień publicznych. Zagadnienia praktyczne, C.H. Beck, 2011

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Maciej Kłodawski (ostatnia modyfikacja: 27-03-2018 06:09)