SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie kryzysowe w administacji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie kryzysowe w administacji
Kod przedmiotu 14.9-WX-AdP-ZKWA-Ć-14_pNadGenMYV3W
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Edward Jakubowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin

Cel przedmiotu

Zapoznanie z zadaniami i kompetencjami organów władzy publicznej i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w zakresie zarządzania kryzysowego oraz z prawno - organizacyjnymi zasadami i prawidłowościami reakcji na sytuację kryzysową i kierowania akcją ratowniczą na szczeblu gminy/powiatu; zapoznać z najważniejszymi przyczynami powstawania określonych sytuacji kryzysowych oraz z najważniejszymi dokumentami i procedurami dotyczącymi wykorzystania zespołów zadaniowych w sytuacjach kryzysowych.

Wymagania wstępne

Brak wymagań wstępnych.

Zakres tematyczny

Wykład:

 1. Kryzys i sytuacja kryzysowa - aspekty teoretyczne.
 2. Prawne podstawy i organizacja zarządzania kryzysowego.
 3. System zarządzania kryzysowego w Polsce - szczebel centralny
 4. Zarządzanie kryzysowe w lokalnych strukturach administracji publicznej
 5. Organizacja i zadania centrów i zespołów zarządzania kryzysowego w gminie, w powiecie i województwie: - lokalizacja i organizacja centrów zarządzania kryzysowego, - powołanie do funkcjonowania zespołów zarządzania kryzysowego na szczeblu gminy, powiaty i województwa, - zadania i działania zespołów i centrów zarządzania kryzysowego.
 6. Planowanie kryzysowe w jednostkach administracji publicznej.
 7. Ratownictwo w systemie zarządzania kryzysowego.

 

Ćwiczenia:

 1. Pojęcie i geneza kryzysu oraz sytuacji kryzysowej .
 2. Organizacja i zadania centrów i zespołów zarządzania kryzysowego.
 3. Przyczyny i występowanie sytuacji.
 4. Analiza procesów i procedur zarządzania kryzysowego: - ustalenie położenia, - planowanie, - stawianie zadań, - kontrola.
 5. Analiza planu zarządzania kryzysowego na szczeblu województwa.
 6. Analiza prognozowania i ostrzegania przed klęskami żywiołowymi.
 7. Analiza wybranych sytuacji kryzysowych (powódź sztormowa 2009, powódź na Wiśle 2010, powódź opadowo-roztopowa 2011).
 8. Zapoznanie się pracą centrów zarządzania kryzysowego na poziomie województwa i powiatu/gminy.
 9. Komunikacja z mediami

Metody kształcenia

Prowadzenie zajęć wymaga łączenie metod sytuacyjnych, podających i aktywizujących, ze szczególnym uwzględnieniem wykładu i prezentacji, dyskusji, burzy mózgów, analizy tekstów, studium przypadków (kazusy).

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń - przygotowanie i przedstawienie referatów oraz zaprezentowanie prezentacji multimedialnej na wybrany temat , uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń jest warunkiem przystąpienia do zaliczenia wykładów.

Zaliczenie wykładów - egzamin pisemny.

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceny z ćwiczeń i wykładu/egzaminu.

Literatura podstawowa

 1. J. Ziarko, J. Walas — Podstawy zarządzania kryzysowego. Cz. 1. Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, Kraków, 2010, KTE - OWAFM.
 2. J. Gołębiewski — Zarządzanie kryzysowe w świetle wymogów bezpieczeństwa, Kraków, 2011, WSAPSP
 3. Ustawa o zarządzaniu kryzysowym, Warszawa, 2007, Dz.U. 2007 nr 89 poz. 590
 4. J. J. Skoczylas, Prawo ratownicze, Warszawa 2011.
 5. K. Sienkiewicz-Małyjurek, F. Krynojewski, Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, Warszawa 2010.
 6. R. Grocki, Zarządzanie kryzysowe – dobre praktyki, Warszawa 2012.
 7. K.Sienkiewicz-Małyjurek, F.Krynojewski, Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, Warszawa 2011
 8. W.Skomra, Zarządzanie kryzysowe – praktyczny poradnik po nowelizacji ustawy, Warszawa 2011
 9. W.Lidwa, W.Krzeszowski, W.Więcek, Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, Warszawa 2010
 10. M.Cieślarczyk, Teoretyczne metodologiczne podstawy badania problemów bezpieczeństwa państwa, Siedlce 2009
 11. Zarządzanie kryzysowe w sytuacji klęski żywiołowej, Zeszyt Problemowy TWO, 2006 nr 1 - Samorząd terytorialny w obron

Literatura uzupełniająca

 1. P. Tyrała — Zarządzanie kryzysowe, Toruń, 2003, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 2. K. Sienkiewicz-Małyjurek, F. R. Krynojewski — Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej. Zarządzanie bezpieczeństwem, Warszawa, 2010, Difin
 3. H. Izdebski, M.Kulesza, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 1999.
 4. E.Ochendowski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2005.
 5. Prawo administracyjne (pod red. J.Bocia), Wrocław 2002.
 6. R.Grocki, Zarządzanie kryzysowe. Dobre praktyki, Warszawa 2011 

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Maciej Kłodawski (ostatnia modyfikacja: 27-03-2018 06:09)