SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wprowadzenie do administracji elektronicznej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wprowadzenie do administracji elektronicznej
Kod przedmiotu 10.6-WX-AdP-WDAE- 17
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Robert Wysocki
  • dr inż. Michał Grobelny
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studenta z aspektami prawnymi i sposobami wykorzystania technologii informacyjnych w administracji publicznej.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza i umiejętności z technologii informacyjnej z zakresu szkoły średniej.

Zakres tematyczny

1.     Informacja elektroniczna w administracji

2.     e-government, e-administracja, e-urząd, e-zdrowie

3.     Jednolity Rynek Cyfrowy

4.     Podstawy prawne cyfryzacji administracji

5.     Rejestry i ewidencje publiczne oraz elektroniczne usługi administracji

6.     Elektroniczne postępowanie administracyjne

7.     Dokument elektroniczny w Administracji Publicznej

8.     Obieg dokumentów elektronicznych w podmiotach publicznych

9.     Podpis elektroniczny i cyberbezpieczeństwo w Administracji Publicznej

10.  Elektroniczny dostęp do informacji publicznych

11.  Interfejsy elektronicznych usług publicznych

12.  Bazy danych, źródła danych oraz sposoby ich zasilania

13.  Krajowe, regionalne i lokalne systemy informatyczne

14.  mDokumenty w Administracji Publicznej

15.  Systemy Informacji Przestrzennej oraz Internet Przedmiotów w administracji

Metody kształcenia

W ramach zajęć stosowane będą następujące metody: dyskusja na zadany temat; analiza studium przypadku; praca w zespołach zadaniowych (projekt).

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie co najmniej 60 punktów na 100 z projektu.

Literatura podstawowa

Literatura każdorazowo ustalana przez wykładowcę.

1.    J. Jankowski, Administracja elektroniczna, Wyd. Nunicypium, 2009.

2.    G. Szpor,, Cz. Martysz, K. Wojsyk, Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Wydanie 1/2015.

3.    Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565)

Literatura uzupełniająca

Uwagi

1.      M. Butkiewicz, Internet w instytucjach publicznych. Zagadnienia prawne, Difin 2006.

2.      https://mc.gov.pl/

3.      https://danepubliczne.gov.pl/dataset 

4.      http://mc.bip.gov.pl/archiwum-aktow-prawnych-mc/

5.      http://www.cyfrowyurzad.pl/strefa_wiedzy/


Zmodyfikowane przez dr Robert Wysocki (ostatnia modyfikacja: 02-04-2018 08:58)