SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Modelling and Simulation of Processes - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Modelling and Simulation of Processes
Kod przedmiotu 06.1-WM-ER-MiBM-01_18
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek WM - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr inż. Joanna Cyganiuk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Egzamin
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The aim of the course is to familiarize students with the methods of mathematical and physical modeling as well as with methods and techniques of processes simulation. To familiarize students with the options of the use of the methods in modeling and simulation of processes like: production, transport, manipulation and machines automation occurring in these processes.

Wymagania wstępne

Mathematics, Physics, Engineering Mechanics, Fundamentals of Machine Design, Automation and Robotics, The ability to use basic computer tools,

Zakres tematyczny

The content of the lecture:

Basic concepts connected with modelling and simulation of processes: model, system, simulation, process. Model construction. Types of models and algorithms of modelling processes. Issues connected with mathematical and physical modelling and simulation of processes: data types and their collection, define parameters and variables, define a problem. Methods of formalization of description of process and object. Apparatus of dimensional analysis - theorem π. Modelling with the use of dimensional functions. Queuing models. Network models. Petri network. Scheduling. Computer tools in modelling and simulation of processes. The use of practical examples of modeling and simulation methods.

The content of the laboratory:

Create virtual models, dimensional analysis and simulation of appliances used in automation of production and transport processes. The use of queueing models – queueing systems with or without queue. The use of network models in analysis of automated production systems including Petri network. The use of operation planning schedules including automation and manufacturing processes.

Metody kształcenia

Lecturers are given with the use of multimedia technics. Work with specialist literature – textbooks, professional journals.

Laboratories are given with the use of computer software – methods: problem tasks, solution analysis. Individual and group job during the realization of laboratory exercises.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

To get a credit the student has to pass all course forms.

The final grade received by the student is the arithmetic mean of the above grades.

Literatura podstawowa

1. Severance F. W., System modeling and simulation - an introduce, Wiley, West Sussex 2001,

2. Totten G. E. , Xie L., Funatani K.,Modeling and simulation for material selection and mechanical design, Marcel Dekker INC, New York Basel 2004,

3. Miranda F., Abreu C., Handbook of research on computational simulation and modeling in engineering, IGI Global, USA 2015,

4. Banerjee S., Mathematical modeling: models, analysis and applications, CRC Press, USA 2014,

Literatura uzupełniająca

1. Bungartz H. J.(Author), Zimmer S., Buchholz M.,  Pfluger D., Le Borne S., Modeling and simulation: an application-oriented introduction, Springer, Cookeville 2010,

Uwagi

Lecture and Laboratory in English


Zmodyfikowane przez dr inż. Joanna Cyganiuk (ostatnia modyfikacja: 25-04-2018 22:44)