SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Selected Topics of Strenght Materials - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Selected Topics of Strenght Materials
Kod przedmiotu 06.1-WM-ER-MiBM-09_18
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek WM - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr inż. Paweł Jurczak
  • dr inż. Jarosław Falicki
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Laboratorium 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The aim of the course is to familiarize the students problem-solving methodology and complex analysis of the strength found in mechanical engineering.

Wymagania wstępne

Strenght of Materials I, Mechanics I, Mathematics I

Zakres tematyczny

LECTURE

 

Extended scope of the news of item in addition to the strength of materials. Reminder issues related to the types of supports flat and spatial systems. Calculation of the reactions of supports from  the equilibrium equations (flat and spatial systems). Use the principle of virtual works to calculate the support reactions and internal forces in rigid systems. Graphs of internal forces. The characteristics of geometric cross-sections. Determination of beam deflection. Shear stresses distributions in cross-sections of beams subjected to irregular bending. Torsion of thin-walled beams with open and closed profiles. Application of hypotheses of strength to the sizing of beams and beam systems. loads complex. The use of hypotheses of strength to determine the material effort. Determination of displacement of beams and beam systems applying the principle of works correlation. Tasks statically determinable. Solving of the systems statically indeterminable. Use the continuity equations to solve statically indeterminable beam systems. Considerations for disks and plates. Thin-walled and thick-walled shell. Membrane stresses in thin and axisymmetric shells. Application of variational theorems of elasticity to approximate solving beams, discs and plates. Limit load beam and girder. Calculation of critical loads. Analysis of selected complex structures.

 

LABORATORY

 

Laboratory topics:

 

Measurement of Young's modulus by extensometric method,

Measurement of Young's modulus by method of retaining extensometry

Diagonal bending,

Examination of the compression of rod buckling

Examination of a circular ring strain

Correction exercises, tests.

Metody kształcenia

Lectures with audiovisual aids. Solving classes. Working with the book. Group work in laboratory classes

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture

positive evaluation of the test

Laboratory

received positive ratings of reports carried out laboratory

Evaluation of the course is getting positive ratings from all forms: Lecture, Laboratory

The final grade received by the student is the arithmetic mean of the above grades.

Literatura podstawowa

1.     Niezgodziński M. E., Niezgodziński T., Wytrzymałość materiałów, 1979 PWN wyd. XI,

2.     Rżysko J., Statyka i wytrzymałość materiałów , 1979 PWN,

3.     Jakubowicz A., Orłoś Z., Wytrzymałość materiałów, 1984 WNT,

Literatura uzupełniająca

1.     Gubrynowiczowa J., Wytrzymałość materiałów, 1968 PWN.

2.     Banasiak M., Grossman K., Trombski M., Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów, 1998, PWN.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Paweł Jurczak (ostatnia modyfikacja: 29-04-2018 11:48)