SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Computer Aided Manufacturing AlphaCAM, SprutCAM, CATIA - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Computer Aided Manufacturing AlphaCAM, SprutCAM, CATIA
Kod przedmiotu 06.1-WM-ER-MiBM-14_18
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek WM - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Mariusz Jenek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 45 3 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The purpose of this course is to present the principles of software development for numerically controlled machines.

Wymagania wstępne

Manufacturing engineering - machining

Zakres tematyczny

The rules for creating software for numerically controlled machines. Machining methods, and numerical control machine tools. Correction tools, machine reference points. Introduction to the program. The development of processes using a computer program selected.

Metody kształcenia

Lectures with audiovisual aids. Working with the book. Group work in laboratory classes.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

A passing grade in laboratory part comprises positive evaluation of reports based on each laboratory class, attendance and initiative on the part of the student.

Literatura podstawowa

[1] AlphaCAM – podręcznik użytkownika

[2] AlphaCAM – materiały dydaktyczne do ćwiczeń

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Mariusz Jenek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 26-04-2018 08:59)