SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Logistics - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Logistics
Kod przedmiotu 06.9-WM-ER-ZiIP-23_18
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek WM - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The main result of this course is to know the essence of logistics management in the enterprise, and the methods and tools for logistics management.

Wymagania wstępne

Mathematics, Economics.

Zakres tematyczny

Definitions of logistics, business logistics management process, identification of business processes in the enterprise, logistics network - constraints, the objective function. Logistics system in the enterprise. Logistics magazine - a minimum level of ordering, controlling warehouse (indicators), FIFO, LIFO, average cost method. ERP systems - MRP, MRP II, ERP, ERP II. Trends in the development of integrated management systems, examples of applications. Logistics of production processes - forms of organization of production, linear regression, least squares method, Gantt schedule, critical path method (CPM), Method PERT (Programme Evaluation and Review Technique), Gantt chart, the production function. Logistics distribution processes - Distribution Requirements Planning. Logistics customer service processes - analysis by ABC customers. New trends in logistics: e-business, B2B, B2C, virtual enterprises

Class:

·         Creating logistics network - constraints, the objective function

·         Formulating a minimum level of ordering

·         Controlling warehouse (indicators)

·         Calculation FIFO, LIFO, average cost method

·         Calculation  MRP

·         linear regression

·         least squares method

·         Gantt schedule

·         critical path method (CPM)

·         method PERT (Programme Evaluation and Review Technique)

·         Distribution Requirements Planning

·         analysis by ABC customers

         e-business, B2B, B2C, virtual enterprises

Metody kształcenia

Lecture, classes

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture: exam

Evaluation of the results of the written exam covering knowledge of the content of the subject.

Class: grade

Evaluation of the results of the written 2 tests.

Literatura podstawowa

1.      Emmett S., Crocker  B.,  Excellence in Supplier Management, Liverpool Academic Press, 2009

2.      Emmett S.,  A Quick Guide to a Systems View of the Supply Chain, Liverpool Academic Press 2012

3.      Al-Mashari M., Al-Mudimigh A., Zairi M., ERP: A taxonomy of critical factors, European Journal of Operational Research, 2003, pp. 352-364.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska (ostatnia modyfikacja: 25-04-2018 21:28)