SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Fundamentals of Engineering Design I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Fundamentals of Engineering Design I
Kod przedmiotu 06.9-WM-ER-ZiIP-25_18
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek WM - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
 • dr inż. Wojciech Babirecki
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Egzamin
Projekt 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Transfer of basic knowledge of the field of engineering design. To familiarize students with the identification of components and machine parts, general knowledge of the construction and principles of operation of components and subassemblies of machines such as: connections, couplings, gears, flexible components, bearings, etc. Another goal of the subject is to learn the basic principles of calculation and design of basic machine elements.

Wymagania wstępne

Technical drawing, Mechanics, Strength of materials, 2D engineering graphics, Science of materials

Zakres tematyczny

Lecture

Basic terms and definitions. Models of the design and construction process. Principles of construction. Technological construction. Normalization, typization and unification of parts and assemblies. Rational selection of materials. Rational shaping of parts. Contemporary models of the design and construction process. The course of the design and construction process. Concurrent engineering. The main differences between the concurrent and the "traditional" model of the design process. Costs, quality and time in concurrent design. Directories of relative costs. Welded, riveted, interference, grooved, splined, pin, bolt, wedge and screw joints - principles of construction, calculations: rules for the selection of all types of connections, the advantages and disadvantages of individual models. Supporting structures. Flexible elements. Tasks of susceptible elements, construction, principle of operation. Bearings and bearings: types of bearings, selection, shaft bearings, axes and shafts, principles of calculation and construction. Fixing elements, seals. Screw mechanisms: types of screw mechanisms, principle of operation, construction. Clutches and brakes: tasks of clutches and brakes, types, construction, principle of operation. Gears. Belt, chain and friction gears. Types of gears: construction and operation principle, disadventages and advantages, design features. Principles of practical use of theoretical knowledge during the implementation of a specific weldment design.

Project

In the project classes, students (in groups of 2 people) carry out the design of a welded construction, which is a welded pressure vessel. Issues in class include:

 • Determining the main dimensions of the tank (tank diameter, length or height of the cylindrical part); preliminary selection of construction details - sketching
 • Calculations of the cylindrical part and bottom of the tank, selection of materials for the cylindrical part and ends
 • Designing of tank supports, selection of dimensions and materials for individual tank elements
 • Calculation of hole reinforcements in the tank's shell and bottoms
 • Preparation of the construction documentation of the tank
 • Preparation of technical and operational documentation (DTR) of the tank

Metody kształcenia

Lecture: conventional lecture, demonstration.

Project: group work, discussion, brainstorming, ideas exchange, computer work.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture: Exam

The condition for obtaining a positive grade is to get at least 60% of the possible points.

Project: Credit with grade.

The condition for passing is the implementation of the project, using appropriate methods and techniques. During the course of the project, the student has to identify simple engineering tasks, solve them for the necessary information from the literature.

Final rating:

The final grade is the sum of two component evaluations with the following weighting factors:

exam grade - 0.6, project grade - 0.4.

Literatura podstawowa

 1. M. Dietrich, red., PKM – tom I, II, III, WNT, Warszawa 1999,
 2. L. W. Kurmaz, PKM – projektowanie, PWN, Warszawa 1999,
 3. R. Knosala, A. Gwiazda, A. Baier, P. Gendarz, PKM – przykłady obliczeń, WNT, Warszawa 2000,
 4. W. Juchnikowski, J. Żółtowski, PKM pomoce do projektowania z atlasem, oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1990.

Literatura uzupełniająca

 1. K. Szewczyk, Połączenia gwintowe, PWN, Warszawa 1991,
 2. K. Ferenc, J. Ferenc, Konstrukcje spawane – projektowanie połączeń, WNT, Warszawa 2000,
 3. A. Biegus, Połączenia śrubowe, PWN, Warszawa 1997,

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Wojciech Babirecki (ostatnia modyfikacja: 27-04-2018 22:37)